Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Byudvikling : Planlægning for byudvikling : Redegørelse

Redegørelse

Kommuneplanens rammedel fastlægger beliggenheden af områder til forskellige byformål. Ændring af anvendelsesbestemmelser kan ske ved kommuneplantillæg.

Ved planlægning for byudvikling skal der i Frederikssund Kommune tages stilling til lokalområdets tilslutning til stinettet, til sikring af arealer til fælles friarealer i boligområder og til lastbilparkering i større erhvervsområder som beskrevet i bestemmelserne om planlægning for byudvikling.

Der er samfundsmæssigt et stort ønske og behov for, at der sikres god mobildækning. Udviklingen i teknologi gør, at det er vanskeligt at lave en generel planlægning for placering af master, da behovene hurtigt vil ændre sig i forhold til, hvor det er optimalt at opstille master. Langt overvejende vil ansøgninger om mobilmaster således blive behandlet som enkeltsager.

De bedste muligheder for tilladelse til opsætning af nye antenner og/eller master er på:

  • eksisterende master og høje bygninger, i erhvervsområder og områder med tekniske anlæg, samt på arealer tæt på jernbane og motorveje, og arealer tæt på højspændingsledninger
  • kommunalt ejede arealer
  • arealer, som er udlagt til centerstruktur

Indenfor følgende områder, vil mulighederne være mere afhængige af de aktuelle forhold:

  • beskyttelsesområder med landskabsværdier
  • boligområder
  • områder med kulturhistoriske værdier

Derimod vil det være vanskeligere af få tilladelse indenfor følgende områder

  • områder med landskabsfredninger
  • områder omfattet af naturbeskyttelse og strandbeskyttelseszonen
  • områder som i kommuneplanen er udpeget som kulturmiljøer