Planlægning for byudvikling

  1. Der udlægges områder til eksisterende og nye byformål, som vist på kortet.

  2. Ved lokalplanlægning skal der tages stilling til mulighed for tilslutning til stinet i lokalområdet.

  3. Ved lokalplanlægning for tæt-lav bebyggelse, uden for bymidteafgrænsningerne, skal der som udgangspunkt udlægges mindst 10 % af det samlede etageareal til fælles friareal, ophold og lignende.

  4. Ved lokalplanlægning for nye erhvervsområder større end 5 ha, skal der tages stilling til mulighed for udlæg af areal til lastbilparkering.
     
  5. Antenner og master kan efter en konkret vurdering tillades selv om de overskrider højdegrænser fastsat i kommuneplanrammerne.