Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Byudvikling : Planlægning for byudvikling

Planlægning for byudvikling

  1. Der udlægges områder til eksisterende og nye byformål, som vist på kortet.

  2. Ved lokalplanlægning skal der tages stilling til mulighed for tilslutning til stinet i lokalområdet.

  3. Ved lokalplanlægning for tæt-lav bebyggelse, uden for bymidteafgrænsningerne, skal der som udgangspunkt udlægges mindst 10 % af det samlede etageareal til fælles friareal, ophold og lignende.

  4. Ved lokalplanlægning for nye erhvervsområder større end 5 ha, skal der tages stilling til mulighed for udlæg af areal til lastbilparkering.
     
  5. Antenner og master kan efter en konkret vurdering tillades selv om de overskrider højdegrænser fastsat i kommuneplanrammerne.