Grundvandshensyn i planlægningen

  1. Der må ikke lokalplanlægges for erhverv, der medfører en øget fare for forurening af grundvandet, indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser, indenfor indvindingsoplande til almene vandforsyninger med krav om drikkevandskvalitet eller indenfor boringsnære beskyttelsesområder.

  2. Ved vurdering af faren for forurening af grundvandet lægges der vægt på, om planlægningen omfatter virksomhedstyper som sædvanligvis har oplag af, anvender eller frembringer forurenende stoffer eller stofgrupper, der er mobile i forhold til grundvandet.

  3. Indenfor følsomme indvindingsområder og indenfor boringsnære beskyttelsesområder skal der lægges særlig vægt på at forebygge udvaskning af stoffer til grundvandet. 

  4. Kravet i punkt 1 kan fraviges, såfremt det i en redegørelse for kommuneplanlægningens forudsætninger er godtgjort, at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen, herunder at lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.