Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Byudvikling : Grundvandshensyn i planlægningen : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommunens planlægning skal ske i overensstemmelse med den statslige vandplanlægning, som sætter en række krav til redegørelser for grundvandsforhold  i planlægningen. Vedtagelse af en lokalplan forudsætter i nogle tilfælde, at kommunen i anden lovgivning har stillet krav om tekniske tiltag til grundvandsbeskyttelse.

Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11b fastsætte rammer for fordelingen af bebyggelsen efter art og anvendelsesformål. I den forbindelse iagttager kommunen kravene i vandhandleplanen.

Hvem gør hvad?
Kommunen tilrettelægger byudviklingen sådan at der tages hensyn til beskyttelsen af grundvandet og kan som grundvandsmyndighed og spildevandsmyndighed stille en række krav til beskyttelse af grundvandet.