Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Byudvikling : Grundvandshensyn i planlægningen

Grundvandshensyn i planlægningen

  1. Der må ikke lokalplanlægges for erhverv, der medfører en øget fare for forurening af grundvandet, indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser, indenfor indvindingsoplande til almene vandforsyninger med krav om drikkevandskvalitet eller indenfor boringsnære beskyttelsesområder.

  2. Ved vurdering af faren for forurening af grundvandet lægges der vægt på, om planlægningen omfatter virksomhedstyper som sædvanligvis har oplag af, anvender eller frembringer forurenende stoffer eller stofgrupper, der er mobile i forhold til grundvandet.

  3. Indenfor følsomme indvindingsområder og indenfor boringsnære beskyttelsesområder skal der lægges særlig vægt på at forebygge udvaskning af stoffer til grundvandet. 

  4. Kravet i punkt 1 kan fraviges, såfremt det i en redegørelse for kommuneplanlægningens forudsætninger er godtgjort, at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen, herunder at lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.