Rammer for byudvikling

Rammerne for lokalplanlægningen angiver de generelle og de specifikke rammer for de enkelte områders anvendelse og bebyggelse. De tager udgangspunkt i kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer, der skal virkeliggøre den mere detaljerede lokalplanlægning. 

Rammerne anvendes ved udarbejdelse af lokalplaner, men også som administrationsgrundlag ved eksempelvis byggesags- og landzonesagsbehandling, hvis en given ejendom ikke er omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt og/eller deklaration. Det er en forudsætning for byrådets endelige vedtagelse af lokalplaner, at disse er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Rammerne er udformet, så den egentlige detailregulering og udformning af områder og projekter skal afklares gennem lokalplanlægningen.