Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Om planen : Detailhandelsanalyse : Rammebetingelser og regionale forhold : Andre rammebetingelser og udviklingstendenser

Andre rammebetingelser og udviklingstendenser

Butikscentrene vinder markedsandele. Det vurderes, at især butikscentrene med fælles åbningstider og mange stærke kapitalkæder har udnyttet liberaliseringen af lukkeloven. I 2014 stod butikscentrene for ca. 25 % af omsætningen i dansk detailhandel. Hvis den andel øges de kommende år vil det betyde, at de traditionelle handelsgader vil blive yderligere udfordret af butikscentrene. På den anden side viser udviklingen, at butikscentrene gennem en årrække har haft en andel på ca. 25 % af detailhandlen. I 2015 står op 30 nye projekter med butikscentre over for betydelige udfordringer med bl.a. at finde lejere. Udviklingen viser, at også butikscentrene begynder at blive udfordret.

Mange kædebutikker er i dag landsdækkende, og inden for de seneste ca. 10 år er også de store kædebutikker som Elgiganten, Jysk, Punkt1, T.Hansen mv. åbnet i mindre byer på ned til 10-20.000 indbyggere. Også tøjbutikker og andre mindre kædebutikker er blevet landsdækkende. Udviklingen viser, at andelen af kædebutikker i de danske byer har været stigende gennem en årrække. Det betyder, at mange byer har et forholdsvis ens udbud.

Det er sandsynligt, at tendensen mod en større ensartethed byerne imellem vil øge efterspørgslen efter forskellighed og de særlige kendetegn. I mange danske byer er der potentialer i at styrke de mindre og individuelle butikker ved hjælp af generationsskifter og koordineret udvikling af spændende butiksmiljøer. Udviklingen kræver en tæt dialog med butiksejere, iværksættere og ejendomsbesiddere og kommunen.

Befolkningsudvikling

Udviklingen i indbyggertallet har stor betydning for detailhandlens udviklingsmu-ligheder. På landsplan forventes befolkningen, at stige med ca. 10 % frem mod 2050.

I Frederikssund Kommune har der været en stagnation i indbyggertallet i perioden 2009-2015. Befolkningsprognosen forventer til gengæld en stigning i indbyggertallet på ca. 8 % svarende til ca. 3.500 personer i perioden 2015-2027. Stigningen i befolkningstallet vil medføre en forbrugsstigning i størrelsesordenen 160 mio. kr. om året i de fysiske butikker med udgangspunkt fra år 2027.

Befolkningsudvikling

De faktisk indbyggertal i Frederikssund Kommune 2009-2015 samt prognosens forventninger frem til 2027.

Pendling

Frederikssund Kommune er en udpendlingskommune og er karakteriseret ved en nettoudpendling på ca. 5.300 personer i 2013. Nettoudpendlingen er skabt af en indpendling på ca. 6.200 personer og en udpendling på ca. 11.500. Siden 2009 har Frederikssund Kommune oplevet et fald i nettoudpendlingen på ca. 9 %.

Nettoudpendling

Nettoudpendling i antal personer fra Frederikssund Kommune for perioden 2009-2013. Kilde: Danmarks Statistik.

Regionale forhold omkring Frederikssund Kommune

Nordsjælland er karakteriseret ved mange mellemstore byer med en stærk detailhandel samt Hovedstadsområdet. Fra Frederikssund er der ca. 30 km eller ca. en halv times kørsel til Roskilde, der er en af Sjællands største handelsbyer. Danmarks største handelsby er København, der ligger ca. 45 km sydøst for Frederikssund svarende til ca. 45 minutters kørsel i bil. Derudover er der ca. 20 km til Frederiksværk, 25 km til Hillerød med bl.a. Bilka og ca. 35 km til Lyngby med bl.a. Lyngby Storcenter.

Afstandene til de større handelsbyer betyder, at Frederikssund har et mellemstort opland til byens butikker. På den anden side betyder nærheden til det store butiksudbud i Nordsjælland og Hovedstadsområdet, at Frederikssund-borgerne har forholdsvis korte afstande til et stort butiksudbud i andre kommuner. Eksempelvis er der kun 30 min. kørsel fra den sydlige del af Frederikssund til området med bl.a. Danmarks største IKEA, Jysk, Elgiganten og Toys”R”Us ved Taastrup. Tilsvarende er der ca. 45 min. kørsel til Fields, der er Danmarks største og Skandinaviens næststørste shoppingcenter.