Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Om planen : Detailhandelsanalyse : Forbrugsudvikling og arealbehov : Scenarier for arealbehovet i 2027

Scenarier for arealbehovet i 2027

Med udgangspunkt i de beskrevne forudsætninger er der opstillet to scenarier for det fremtidige arealbehov til detailhandel i Frederikssund Kommune. De to scenarier beskriver som nævnt to yderpunkter for arealbehovet i 2027.

Minimum arealbehov

Minimumscenariet, hvor der er mindst behov for areal til detailhandel, kan beskrives ved:

  • At den økonomiske krise fortsætter i mange år endnu, og at borgerne ikke får flere penge til privatforbrug, end de har i dag.
  • At internethandlen vokser kraftigt og tager større andele fra de fysiske butikker i 2027.
  • At dækningsgraderne forbliver på det nuværende niveau.
  • At indbyggertallet stiger med ca. 3.500 personer i perioden 2015-2027.


Det svarer til, at omsætningen i 2027 vil kunne ske på et areal, der er ca. 1.500 m² mindre, end det er i dag. Udviklingen dækker over et behov på ca. 3.000 m² mere til dagligvarebutikker, status quo i arealet til tøj- og skobutikker og et areal til øvrige udvalgsvarer, der er ca. 4.500 m² mindre, end det er i dag. Udviklingen skal ses i lyset af befolkningsudviklingen, og at særligt øvrige udvalgsvarer er konkurrenceudsat fra internethandlen.

 

MINIMUM AREALBEHOV 2027

 

Maksimum arealbehov

Maksimumscenariet, hvor der er maksimalt behov for areal til detailhandel, kan beskrives ved:

  • At forbruget igen vil vokse og i 2027 nå niveauet fra 2007-2008, hvilket vil betyde vækst i forbruget af både dagligvarer, beklædning og øvrige udvalgsvarer.
  • At væksten i internethandlen bliver mindre markant og kun i mindre grad vil tage andele fra de fysiske butikker.
  • At dækningsgraderne stiger.
  • At indbyggertallet stiger med ca. 3.500 personer i perioden 2015-2027.

Maksimumscenariet indebærer, at der vil blive behov for udvidelse af butiksarealet med i størrelsesordenen 18.000 m². Arealet i maksimumscenariet er fordelt på ca. 7.000 m² til dagligvarebutikker, ca. 3.000 m² til beklædningsbutikker og ca. 8.000 m² til butikker, der forhandler øvrige udvalgsvarer – herunder også møbelbutikker, byggemarkeder mv.

 

MAKSIMUM AREALBEHOV 2027

 

Samlet set viser beregningerne af forbrugsvæksten i de to scenarier, at den skønnede vækst i forbruget vurderes at blive ganske forskellig. Omregnet direkte til butiksareal svarer befolkningsudviklingen til 5.000 m² til dagligvarebutikker og ca. 9.000 m² til udvalgsvarebutikker med de nuværende forhold om privatforbrug, internethandel mv. På den anden side slår små forskelle i forudsætningerne om forbrug og internethandel stærkt igennem. Det skal understreges, at vurderingen af arealbehovet i de to fremskrivninger ikke tager højde for, at en del af den skønnede forbrugstilvækst også vil kunne omsættes i de eksisterende butikker ved en højere omsætning pr. m² og derved ikke give anledning til et øget behov for nyt butiksareal. Modsat forventes der at være behov for en vis omfordeling af butiksarealer, hvor nogle butikker lukker, mens der etableres nyt butiksarealer andre steder.

Omfordelingen kan bl.a. ske som følge af et ønske om at udvide eller flytte butikken for at opnå et tidssvarende butikskoncept og -indretning. Der kan således opstå situationer, hvor der vil være behov for nyt butiksareal på trods af, at der ikke er sket en egentlig vækst i omsætningen, men som følge af en omfordeling af forbruget, eller som følge af at lejemålene ikke er tidssvarende.