Forbrugsudvikling og arealbehov

Som grundlag for den fremtidige detailhandelsplanlægning omsættes forbrugstilvæksten til to scenarier for det fremtidige arealbehov. Afhængigt af udviklingen i privatforbruget, væksten i e-handel mv. kan der forventes alt mellem et større behov for areal til detailhandel til, at fremtidens forbrug kan ske på et detailhandelsareal, der er mindre end det nuværende.

Forbrugsudvikling og fremtidigt arealbehov

Siden 2007, hvor forbruget toppede, har forbrugerne været tilbageholdende som en konsekvens af den økonomiske krise. Det er især gået ud over udvalgsvarehandlen, men også dagligvarehandlen er ramt i et væsentligt omfang. I de kommende år vil den økonomiske krise fortsat have stor betydning for udviklingen i forbruget og dermed også det fremtidige arealbehov til butikker. Andre faktorer vil også have indflydelse på detailhandlens udviklingsmuligheder i Frederikssund Kommune. Følgende faktorer vil have betydning for udviklingen:

  • Befolkningsudviklingen
  • Udviklingen i privatforbruget.
  • Udviklingen i internethandlen.
  • Udvikling i handelsbalancen over for nabokommunerne.


Det forudsættes desuden, at omsætningen pr. m² er konstant i perioden 2015-2027.

Der opstilles to scenarier for udviklingen. Maksimumscenariet beskriver en fremtidig udvikling, hvor alle parametre har udviklet sig positivt for detailhandlen. Minimumscenariet udtrykker den omvendte situation.