Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Om planen : Detailhandelsanalyse : Butiksanalyse : Forbrug og dækningsgrader

Forbrug og dækningsgrader

Kortlægningen af omsætningen og forbruget i de fysiske butikker gør det muligt at beregne dækningsgraden, der er butikkernes omsætning divideret med indbyggernes forbrug. Der er beregnet dækningsgrader for kommunen som helhed og for hovedområderne med hver deres hovedby.

Dækningsgraden er et udtryk for et givent områdes detailhandelsmæssige styrke. En dækningsgrad over 100 % udtrykker, at der er et handelsoverskud, hvor butikkerne i området omsætter for mere end indbyggerne forbruger. Det betyder, at områdets butikker står stærkt og rækker ud over det lokale opland. Internethandlen er trukket ud af forbruget ved beregning af dækningsgrader i 2014. Begrundelsen er, at internethandlen i dag har nået et betydeligt omfang, og at det påvirker et ønske om, at dækningsgraden udtrykker forholdet mellem omsætning og forbrug i fysiske butikker. Hvis internethandlen ikke trækkes ud af forbruget, så ville dækningsgraden være en del lavere. I 2010 havde internethandlen endnu et forholdsvist begrænset omfang. I perioden 2010-2014 er internethandlen stort set fordoblet.

Dækningsgraderne i Frederikssund Kommune

Dækningsgraden for Frederikssund Kommune som helhed er for 2014 beregnet til ca. 98 % svarende til et handelsunderskud på i størrelsesordenen 40 mio. kr. Sillebroen blev etableret i 2010 og medførte en stigning i dækningsgraden fra 97 % i 2008 til 102 % i 2010. I perioden 2010-2014 er dækningsgraden faldet tilbage på et niveau, der svarer til 2008. Reduktionen skal ses i sammenhæng med, at nyhedsværdien af Sillebroen er aftaget.

Dækningsgraden i Frederikssund Kommune dækker over en forskel mellem dagligvarer og udvalgsvarer. Dækningsgraden for dagligvarer er beregnet til 105%, og handelsoverskuddet var i 2014 ca. 60 mio. kr. Det vidner om, at Frederikssund Kommune holder indbyggernes dagligvareforbrug hjemme i kommunen og samtidig tiltrækker dagligvarehandel fra et større område uden for kommunen. Overskuddet svarer til det samlede årlige dagligvareforbrug fra knap 2.500 borgere. Overskuddet skal ses i sammenhæng med det betydelige pendlingsunderskud, hvor flere handler dagligvarer uden for kommunen. Samtidig betyder turisterne, at Frederikssund Kommune tiltrækker dagligvarehandel fra borgere uden for kommunen. Dækningsgraden for dagligvarer er faldet lidt siden 2010 og er stort set på niveau med 2008.

Dækningsgraden for beklædning er i 2014 beregnet til 93 %, og handelsunderskuddet er ca. 20 mio. kr. Beklædning handles typisk dér, hvor udbuddet er størst. Sillebroen er et af de største butikscentre i den nordlige og nordvestlige del af Sjælland, og med ca. 25 tøj- og skobutikker har butikscentret en stor oplandseffekt. På den anden side er det også sandsynligt, at en stor del af borgerne i den østlige og nordlige del af kommunen handler tøj og sko i Hillerød og Frederiksværk, ligesom en stor del af den sydlige og vestlige del af kommunen sandsynligvis handler tøj og sko i butikker i Holbæk og Roskilde. Hertil kommer, at en del kommunens borgere i et vist omfang handler tøj og sko i København. Dækningsgraden for beklædning er ikke opgjort i 2010.

Dækningsgraden for øvrige udvalgsvarer er i 2014 beregnet til 87 % for Frederikssund Kommune som helhed. Dækningsgraden for øvrige udvalgsvarer er den laveste blandt de tre hovedbrancher og viser et handelsunderskud i 2014 på knap 80 mio. kr. Den forholdsvis lave dækningsgrad for øvrige udvalgsvarer i Frederikssund Kommune skal ses i sammenhæng med, at Frederikssund mangler flere af de store udvalgsvarebutikker. Frederikssund Kommune har ca. 10 øvrige udvalgsvarebutikker på mere end 500 m². Nogle af de store butikker, der mangler i Frederikssund er Elgiganten, Harald Nyborg, Toys'R'Us, Idé Møbler m.fl. Både Hillerød, Holbæk og Roskilde står stærkt inden for øvrige udvalgsvarer, hvilket yderligere understreger udfordringen for handlen med øvrige udvalgsvarer i Frederikssund. Dækningsgraden for øvrige udvalgsvarer er ikke opgjort i 2010.

I peioden 2008-2010 steg dækningsgraden for udvalgsvarer under ét fra 85 % til 93 %. I 2014 er dækningsgraden for udvalgsvarer beregnet til 89%. Udviklingen viser, at udvalgsvarehandlen blev styrket i perioden 2008-2010, hvilket sandsynligvis kan tilskrives Sillebroen. I perioden 2010-2014 er dækningsgraden faldet til et niveau, der er lidt lavere end i 2010 men lidt højere end i 2008. Udviklingen dækker sandsynligvis også over, at handlen med tøj og sko er blevet styrket med flere stærke kædebutikker i Sillebroen. På den anden side skal udviklingen også ses i sammenhæng med, at flere af de andre store byer i området har udviklet sig med flere store udvalgsvarebutikker, som ikke findes i Frederikssund.

Dækningsgraderne i hovedområderne

Frederikssund Kommune kan opdeles i fire hovedområder med hver deres hovedby. Dækningsgraderne for områderne indikerer styrkeforholdet mellem de forskellige dele af Frederikssund Kommune. Områderne er opdelt ud fra de gamle kommunegrænser og benyttes bl.a. til at beregne lokale handelsover- og underskud.

Hovedområderne i Frederikssund Kommune følger de gamle kommunegrænser.

Den centrale del af Frederikssund Kommune omfatter selve Frederikssund by. Dækningsgraden for den centrale del af Frederikssund Kommune er under ét beregnet til 147 %. Det dækker over et overskud på alle hovedbrancher. Dækningsgraden for dagligvarer er beregnet til 123 %, hvilket svarer til et handelsoverskud på ca. 120 mio. kr. Overskuddet er sandsynligvis genereret af borgere fra den øvrige del af kommunen og turisterne, der handler i Føtex, Kvickly eller flere af byens discountbutikker. Overskuddet svarer til omsætningen i 3-4 gennemsnitlige discountbutikker. For beklædning er dækningsgraden beregnet til 195 %, hvilket svarer til et overskud på ca. 130 mio. kr. eller omsætningen i ca. 20-30 gennemsnitlige tøj- og skobutikker på ca. 300 m². Den høje dækningsgrad vidner om, at Frederikssund tiltrækker mange kunder uden for den gamle kommunegrænse. Frederikssund står for ca. 95 % af den samlede omsætning med tøj og sko i hele kommunen, hvilket vidner om, at Frederikssund tiltrækker kunder fra hele kommunen.

For øvrige udvalgsvarer er dækningsgraden beregnet til 168 %, hvilket svarer til et handelsoverskud i 2014 på ca. 185 mio. kr. Det vurderes, at Sillebroen og butikkerne ved Askelundsvej i den østlige del af Frederikssund er medvirkende til at tiltrække en del kunder uden for den gamle kommunegrænse for Frederikssund. Generelt ligger dækningsgraderne for udvalgsvarer i de øvrige områder i Frederikssund Kommune på et lavt niveau. Det indikerer, at en stor del af overskuddet i Frederikssund genereres af borgere i de andre byer i Frederikssund Kommune.

Den østlige del af Frederikssund Kommune omfatter Slangerup og landområderne mellem Frederikssund og Slangerup. Dækningsgraden for området omkring Slangerup er beregnet til 48 %, hvilket svarer til et samlet handelsunderskud på knap 200 mio. kr. i 2014. Handelsunderskuddet skal ses i sammenhæng med udstrækningen af området, og at en stor del af området har 10-15 km til enten Frederiksund eller Hillerød, der begge har et stort butiksudbud. Dækningsgraden for dagligvarer i Slangerup er beregnet til 80 %, svarende til et underskud på ca. godt 40 mio. kr. Det vurderes, at en stor del af Slangerups område er knyttet til Frederikssund. I Slangerup er både dækningsgraden for beklædning og for øvrige udvalgsvarer beregnet til under 10 % svarende til et samlet handelsunderskud på ca. 150 mio. kr. Det er bemærkelsesværdigt, at en by på næsten 7.000 indbyggere har en dækningsgrad for udvalgsvarer på under 10 %. Dækningsgraderne indikerer, at Slangerup i høj grad fungerer som en forstad til Frederikssund og delvist til Hillerød, og at byen ikke har et eget opland.

Den vestlige del af Frederikssund Kommune består af Jægerspris og de nordlige dele af Hornsherred. Dækningsgraden for Jægerspris er beregnet til 54 % svarende til et samlet handelsunderskud på i størrelsesordenen 200 mio. kr. Handelsunderskud er stort set udelukkende skabt af underskud på udvalgsvarehandlen, som er begrænset i Jægerspris. Det er bemærkelsesværdigt, at Jægerspris er stærkere end Slangerup målt på omsætning, dækningsgrader mv. trods ca. 2.000 færre indbyggere end Slangerup. For dagligvarer er dækningsgraden beregnet til 93 %, hvilket svarer til et handelsunderskud på knap 20 mio. kr. Handelsunderskuddet skal ses i sammenhæng med nærheden til den stærke dagligvarehandel i Frederikssund og områdets sommerhusområder, som giver den nordlige del af Hornsherred en vigtig turismefunktion. Ligesom Slangerup har Jægerspris stort set ingen udvalgsvarehandel. Underskuddet på udvalgsvarehandlen er i størrelsesordenen 185 mio. kr. i 2014.

Den sydvestlige del af Frederikssund Kommune har Skibby som hovedby. Dækningsgraden er samlet set beregnet til 76% svarende til et handelsunderskud i 2014 på i størrelsesordenen 80 mio. kr. Dækningsgraden er den højeste uden for Frederikssund. Der er stort set balance i handlen med dagligvarer. For beklædning er dækningsgraden ca. 25 %, og for øvrigeudvalgsvarer er den ca. 60 %. Det er de højeste niveauer uden for Frederikssund. Detailhandlen i området består af en stærk dagligvarehandel, lokale butikker, et byggemarked mv. Dækningsgraderne skal også ses i sammenhæng med områdets begrænsede udstrækning og afstanden til de nærmeste store handelsbyer.

 

Dækningsgrader 2014