Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Miljø : Skovrejsning

Skovrejsning

PLANFORSLAG
Kommuneplanen udvider tre eksisterende områder til skovrejsning. Et øst for Jørlunde, et vest for Vinge og et nord for Skibby.

MILJØSTATUS
Det fremtidige positivområde for skovrejsning øst for Jørlunde ligger i dag delvist i positivområde og delvist i negativområde. Arealet rummer et landskab med den strategiske anbefaling vedligehold, nationale geologiske interesser og en mindre del mod vest er udpeget som naturområde. Arealet rummer desuden en sø og i den nordøstlige kant et mindre, beskyttet dige. 

Arealet er indvindingsopland og en mindre del er følsomt indvindingsområde. Arealet er endvidere udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. 

Det fremtidige positivområde for skovrejsning vest for Vinge ligger i dag delvist i positivområde og delvist i negativområde. Arealet ligger indenfor kystnærhedszone og rummer et landskab med den strategiske anbefaling vedligehold. En del af området er lavbundsområde og helt mod syd ligger et råstofinteresseområde. Arealet indgår i kommunens grønne struktur pga. dets potentielle muligheder som rekreativt område. Arealet rummer desuden små beskyttede naturtyper – vandløb (rørlagt) sø, mose og eng, hvoraf sø og mose er kategori 3 natur (ammoniakfølsom natur). 

Arealet er indvindingsopland for vandforsyningen til Frederikssund og Vinge, boringsnært beskyttelsesområde og delvist følsomt indvindingsområde. Arealet er endvidere udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. 

Det fremtidige positivområde for skovrejsning nord for Skibby ligger i dag delvist i positivområde og delvist i negativområde. Arealet rummer et landskab med den strategiske anbefaling vedligehold og i den nordøstlige del er der nationale geologiske interesser. Arealet ligger indenfor kystnærhedszone. Et lavbundsområde er i hovedsagen holdt ude af positivområdet. Arealet indgår i kommunens grønne struktur pga. dets potentielle muligheder som rekreativt område. Arealet rummer desuden små arealer med beskyttede naturtyper – sø og eng, en fredet rundhøj med beskyttelseslinje og et lille beskyttet dige. En lille del af området er registreret som forurenet på vidensniveau 2 (konstateret forurening). 

Arealet er for en lille dels vedkommende indvindingsopland. Arealet er endvidere udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. 

MILJØMÅL
Statslige interesser i kommuneplanlægningen opstiller en række mål/bindinger:

  • Det er en statslig interesse og et statsligt mål, at skovlandskaber skal udgøre 20-25 pct. af landets areal. Det er desuden en statslig interesse at tilskynde til, at nye private skove placeres de steder, hvor det ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning er mest hensigtsmæssigt, og at områder, hvor skovrejsning er uønsket, friholdes for skovrejsning. I dag udgør skovene ca. 14 pct. af landets areal. For at realisere det statslige mål om 20- 25 pct. skov vurderes det, at der i kommuneplanerne skal udlægges minimum 20 pct. af det ubebyggede areal på landsplan som skovrejsningsområder.

Byrådets vision for Frederikssund Kommune, som blev formuleret i forbindelse med planstrategiarbejdet lyder:

Storslået natur
I Frederikssund er der aldrig langt til naturen. Med store skove, ådale, to fjorde og lange kyststrækninger langs fjordene har Frederikssund Kommune store naturområder og også stor variation. Nogle af områderne har så store værdier, at de har betydning internationalt – det gælder for eksempel Roskilde Fjord der er et vigtigt yngleområde for vandfugle også på europæisk plan.

Vores natur er et væsentligt aktiv for os. Vores natur skal opleves og bruges aktivt både af borgere og turister. Naturværdierne skal ikke blot beskyttes. De skal også udvikles. I et samarbejde mellem stat, vandværk og kommune vokser der i disse år en ny stor skov frem tæt ved Slangerup, som giver ny natur, nye muligheder for friluftslivet og samtidig beskytter grundvandet. Frederikssund indgår desuden i den nye nationalpark ”Skjoldungernes Land” omkring Roskilde Fjord. Nationalparkerne i Danmark omfatter nogle af Danmarks mest enestående og værdifulde naturområder og landskaber. Områder som betyder noget for os som danskere, men som også har og vil få international opmærksomhed og betydning. I Sillebro Ådal har forsyningen og kommunen i samarbejde gennemført en klimasikring og der har givet større naturværdier samtidig med at ådalen er blevet mere tilgængelig.

Oplev Frederikssund
Frederikssund rummer rigtig mange muligheder for gåture, cykelture, strandliv, kajakture, lystsejlads og andre aktive naturoplevelser. Sammen med et rigt udbud af foreninger formidler vi, hvor naturen kan opleves, så både borgerne og turister får glæde af den. Frederikssund har samtidig en rig kulturarv med slotte og godser. Man kan besøge Jægerspris Slot med den smukke slotspark. Man kan tage til Selsø slot med en fantastisk beliggenhed ud til vandet og midt i et beskyttet fuglereservat, og man kan udforske Svanholm Gods, som i dag er et aktivt, økologisk storkollektiv. Frederikssund byder også på købstadsmiljøer, små hyggelige landsbyer, musikfestivaller, restauranter, museer og biografer. Vi har et stort potentiale for turismevirksomheder og kommunen understøtter lokalt samarbejdet om turisme og bringer parter sammen, som kan styrke hinandens tilbud. Kommunen samarbejder med de øvrige kommuner ved Isefjord og Roskilde Fjord om oplevelsesrige ruter ved fjordene. Det sker bl.a. for at understøtte opblomstringen af cykelturismen og udviklingen af flere ”cykelkoncept-ferier”, der bliver mere og mere efterspurgt blandt turister. Rundt om Isefjord og Roskilde Fjord er der i alt 275 km naturoplevelser og motion. Lokalt udvider vi med flere cykelstier blandt andet en til Kulhuse og andre rekreative stier til gavn for borgere og turister. 

Bæredygtig byudvikling
Byerne i kommunen har hver deres historie og forskellige funktioner. Vi ønsker en bæredygtig byudvikling og kvalitet i de nye byområder. Det betyder at byudvikling skal ske ud fra et helhedsperspektiv, hvor der tages udgangspunkt i lokalområdets kvaliteter og lægges vægt på beskyttelse af grundvand, landskab og natur og tages højde for klimaforandringer. Byerne skal give plads til mangfoldighed og fællesskab og rumme en blanding af boligtyper og -størrelser. I boligområder skal fællesfaciliteter, udearealer og forbindelse til stisystemer, der understøtter et sundt og aktivt liv prioriteres højt. Vi vil bygge Danmarks bedste hverdagsbyer.

INDVIRKNING OG PLANLAGTE FORANSTALTNINGER 

Udviklingsvilkår, grønne strukturer, attraktive omgivelser, rekreation og friluftsliv
De planlagte udvidelser af eksisterende skovrejsningsområder vil give nye muligheder for rekreation og friluftsliv og skabe attraktive omgivelser. To af skovrejsningsarealerne ligger bynært indenfor den ønskede grønne struktur og vil gøre de nærliggende byer mere attraktive og dermed forbedre byernes udviklingsvilkår. 

Landskabsværdier og geologisk særpræg
De planlagte udvidelser af skovrejsningsområder vil medvirke til at opfylde den generelle målsætning om at øge det samlede skovareal i Danmark. Skovrejsningen sker i vidt omfang i områder, som hidtil har været udlagt som negativområder for skovrejsning. Der ville imidlertid kun være få og små muligheder for at øge skovrejsningsarealet, hvis nye skovrejsningsområder alene skulle udlægges i neutralområderne. Den planlagte skovrejsning vil ske i landskaber som har målsætningen vedligehold og vil således ikke berøre de mest værdifulde landskaber. Skovrejsningen vurderes ikke at kunne få negativ betydning for oplevelsen af kysterne. En meget begrænset del af den planlagte skovrejsning vil berøre nationale geologiske interessseområder, som dog allerede indeholder skovarealer. Det vurderes, at de relativt små udvidelser af eksisterende skovområder i de meget store landskaber som er udpeget som nationale geologiske interesseområder kun vil have helt underordnet betydning.

Klimaforandringer og biologisk mangfoldighed (skov)
Øget skovrejsning vil binde CO2 og på den måde have en positiv indvirkning på klimaforandringer. En forøgelse af allerede udlagte skovarealer vil samtidig være gunstig for den biologiske mangfoldighed.

Grundvandsinteresser
Udvidelsen af skovrejsningsområdet vest for Vinge vil kunne få stor positiv betydning for grundvandsinteresserne i kommunen. Arealet er indvindingsopland for vandforsyningen til Frederikssund og Vinge, boringsnært beskyttelsesområde og delvist følsomt indvindingsområde. Arealet er endvidere udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. Skovrejsning vil kunne forbedre grundvandsbeskyttelsen væsentligt i området.

Også de to øvrige udvidelser af skovrejsningsområder vil have positiv betydning for grundvandsinteresserne, men den grundvandsmæssige betydning af disse områder er mindre end vest for Vinge.

O-ALTERNATIV
Hvis de tre udvidelser af skovrejsningsområder ikke gennemføres vil Frederikssund Kommune ikke i samme omfang bidrage til realiseringen af de statslige mål om øget skovrejsning og de tilknyttede forbedringer af grundvandsbeskyttelse, rekreative kvaliteter, biologisk mangfoldighed mv. vil ikke blive opnået.