Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Miljø : Øgede bygningshøjder i eksisterende erhvervsområder

Øgede bygningshøjder i eksisterende erhvervsområder

PLANFORSLAG
Kommuneplanen giver mulighed for øgede bygningshøjder i erhvervsområderne E 1.1, E 1.2, E 1.3 og E 1.7. I E 1.2, E 1.3 og E 1.7 øges bygningshøjden i kommuneplanrammen til 15m. I E 1.1 fastsættes bestemmelser som giver muligheder for bygningshøjder på forskellige dele af området fra 10m til 24m jf. nedenstående kort.

 

pdf Haldor Topsøe - Fremtidige Forhold

MILJØSTATUS
I den gældende kommuneplan er bygningshøjden i E 1.1, E 1.2, E 1.3 og E 1.7 sat til 10m, idet bygningshøjden dog kan øges ”såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.” En bygningshøjde på 10m svarer ikke til nutidens erhvervsmæssige behov og der er i en række tilfælde givet dispensationer til højere bygninger. E 1.2, E 1.3 og E 1.7 ligger kystnært, men et stykke inde i landet. 

E 1.1 ligger i kystforlandet og grænser op til et Natura 2000 område. Arealerne ud til kysten ligger i strandbeskyttelsesområde og en del af arealet ligger under kote 3 og en del er lavbundsområde. Der er rekreative interesser herunder en rekreativ sti på arealerne nord for virksomhedens hegn. Disse arealer indgår i kommuneplanens grønne struktur. Der er små arealer med §3-beskyttet natur og et område med kategori 3 natur (ammoniakfølsom natur). Højdebestemmelserne ændres ikke for arealer beliggende indenfor strandbeskyttelseslinje, i lavbundsareal eller for arealer med kategori 3 natur. 

Landskabet omkring Frederikssund er en del af karakterområde 8 – Frederikssund Istidslandskab. Landskabskarakterområdet er karakteriseret ved et bølget og storbakket terræn med et strandengskystforland ud mod fjorden. Området er præget af nærheden til kommunens største by Frederikssund, i form af kig til fabriksskorstene, store veje, jernbane m.m. og en byrand med et meget varierende udtryk. De karaktergivende landskabselementer i form af mellem‐store markfelter, større gårde, landsbyer og lavbundsområder, samt højt beliggende terræn med lange kig skaber et transparent landskab i middel til stor skala. Områdets mange forskellige landskabselementer i form af et højtliggende plateauer, mindre lavninger, dalstrøg og bakker, samt blokudskiftede marker og gårde, landsbyer, bevoksning og moderne infrastruktur, samt byudvikling skaber et sammensat landskab med  svag til middel struktur. Kystforlandet nord for Frederikssund er præget af byens udvikling, men rummer fortsat fantastiske udsigter på tværs af vandet til Horns Herred og Jægerspris, skovene mod nord og udsigter længere væk i fjorden. Området rummer desuden naturområder i form af de brede strandenge. Længere inde i land findes engområdet Enghave, der udgør en visuel oplevelsesmulighed i kraft af dens funktion som grønkile mellem Frederikssund by og Græse Bakkeby. 

Den aktive klint ”Klinten” er beliggende vest for Haldor Topsøe. Her opleves et helt andet kystlandskab med den stejle klint, som danner en kontrast til det flade, brede strandengslandskab. Området bag ved klinten er en hævet moræneflade. Og den del af klinten, der løber ind i land er ikke aktiv, men fossil og markerer en gammel kyststrækning ved stenalderhavet. Den fossile del af klinten er præget af skovbeplantning. 

Erhvervsområderne omfatter i varierende grad jordforureninger kortlagt på vidensniveau 1 (kendskab til aktiviteter som kan have forårsaget forurening) og 2 (konstateret jordforurening).

MILJØMÅL
Målene for erhvervsudvikling og lokalisering i Fingerplan 2013 lyder:

 • Fingerplanen skal bidrage til at sikre erhvervslivet gode udviklingsmuligheder med et bredt udbud af velbeliggende lokaliseringsmuligheder, som matcher moderne virksomheders fremtidige behov.
 • Fingerplanen skal bidrage til at sikre rette virksomhed på rette sted med bl.a. gode motorvejsnære placeringsmuligheder for transport- og distributionserhvervene og gode stationsnære placeringsmuligheder for større regionale institutioner, domiciler og kontorejendomme.

Statslige interesser i kommuneplanlægningen opstiller en række yderligere mål/bindinger:

 • Der må ikke inddrages mere areal til byvækst, end det er nødvendigt for at dække det forventede behov til nye boliger og erhvervsarealer i den kommende planperiode (12 år), og arealforbruget til disse formål skal begrænses.
 • Byvækst skal ske i direkte tilknytning til eksisterende byområder og skal ske indefra og ud.
 • Byvækst skal ske i byzone, og muligheder for byomdannelse og fortætning af allerede udlagte arealer skal undersøges, inden der inddrages nye arealer til byvækst.
 • Byer, hvor der sker byvækst, skal udpeges i kommuneplanen (bymønster), og udpegningerne skal ske på baggrund af samlede overvejelser om udnyttelse af allerede foretagne investeringer i eksisterende infrastruktur og offentlig service, forudsætninger om nødvendig ny infrastruktur samt lokaliseringen af arbejdspladser, indkøbsmuligheder mv.
 • Udlæg af nye erhvervsarealer langs motorveje skal begrænses. Udlæg følger de almindelige principper om indefra og ud, og de udlagte arealer skal reserveres til transporttunge virksomheder, som pga. behov for godstransport har behov for en nærhed til de overordnede e.
 • Kommuneplanens retningslinjer for nye byudviklingsområder skal ledsages af retningslinjer for beliggenhed af trafikanlæg, så der også er planlagt for den fremtidige betjening via det fremtidige lokale vejnet og dets forbindelser til det overordnede vejnet.
 • Udlæg af arealer til byudvikling skal tage hensyn til de arealer, der er udlagt til støjende aktiviteter.
 • Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer til sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener. Udlæg af støjbelastede områder til boliger, rekreative formål eller andre støjfølsomme arealanvendelser, forudsætter, at der samtidigt planlægges for afskærmningsforanstaltninger m.v., der sikrer den fremtidige anvendelse mod støjgener.
 • Områder med særlige drikkevandsinteresser, følsomme indvindingsområder og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD skal som hovedregel friholdes for byvækst og ændringer i arealanvendelsen til mere grundvandsbelastende aktiviteter.

 

Byrådets vision for Frederikssund Kommune, som blev formuleret i forbindelse med planstrategiarbejdet lyder:

Byudvikling
Vi ønsker at sikre en bæredygtig byudvikling og kvalitet i omgivelserne. Det betyder, at byudvikling skal ske ud fra et helhedsperspektiv, under hensyn til beskyttelse af grundvand, landskab og natur, med omtanke for miljø og klima og med udgangspunkt i lokale kvaliteter.

Der skal sikres klare grænser mellem by og land, således at spredt og tilfældig byudvikling i det åbne land undgås. Desuden skal natur og landskab tænkes ind i udviklingen af nye boligområder, og her spiller samspillet med kommunens grønne struktur en vigtig rolle.

Bæredygtighed skal tænkes ind i udviklingen af nye byområder. Nye byområder skal inddrage hensynet til klimaforandringer, herunder bl.a. CO2-reduktion og klimatilpasning.

Erhverv
Vi ønsker at være en stærk og dynamisk erhvervskommune.

I Frederikssund Kommune skal virksomhederne opleve kommunen som en sammenhængende enhed med synlige indgange og koordineret, kvalitativ opgaveløsning. Kommunen er virksomhedernes medspiller og finder i samarbejde de bedst mulige løsninger. Det frigør energi hos den enkelte virksomhed, skaber det bedste udgangspunkt for vækst og gør kommunens virksomheder til de bedste ambassadører for kommunen. Vi lytter, så hos os kommer virksomhederne også til en snak, når de "bare" drømmer om fremtidige projekter.

INDVIRKNING OG PLANLAGTE FORANSTALTNINGER
Udviklingsvilkår, adgang til uddannelse og arbejde
Øgede bygningshøjder vil give en række eksisterende erhvervsvirksomheder bedre udviklingsvilkår og dermed styrke den lokale adgang til uddannelse og arbejde. Forøgelse af bygningshøjderne vil medvirke til at sikre at Frederikssund, som ligger trafikalt gunstigt i forhold til både kollektiv og individuel trafik og godstrafik kan få en naturlig fortsat erhvervsudvikling. De 4 erhvervsområder ligger godt i forhold til det overordnede vejnet og det vurderes ikke at de bedre udviklingsmuligheder vil have negativ betydning for trafiksikkerheden. Øgede udviklingsmuligheder i de eksisterende erhvervsområder vil reducere behovet for at inddrage nye arealer til erhvervsudvikling.

Haldor Topsøe A/S som ligger i erhvervsområde E 1.1 ønsker at kunne planlægge for udbygninger indenfor området. Nybygningerne dækker både produktionsbygninger samt et højlager. Produktionsbygningerne kræver en maksimal bygningshøjde på 18 meter, mens højlageret kræver en bygningshøjde på op til 24 meter. Derudover ønskes mulighed for en række udvidelser af eksisterende bygninger på de øvrige arealer, som ligeledes kan kræve bygningshøjder på op til 18 meter. Ved området ud mod kysten vil udvidelserne være punktvise.

Landskabsværdier, attraktive omgivelser, bygningskultur, biologisk mangfoldighed (søer, kyst) og klimaforandring
Arealudpegningerne i landskabsstrategien gælder ikke for byzonen, men landskabskarakteranalysen giver grundlag for at indarbejde landskabshensyn i kommuneplanens rammebestemmelser for ramme E 1.1, som ligger i et værdifuldt landskab. De foreslåede rammebestemmelser om øgede højder er i dette område præciseret, således at højdebestemmelserne lempes i de områder, hvor det er mest hensigtsmæssigt ud fra hensynet til landskabet.

De landskabsmæssige virkninger af øgede bygningshøjder i E 1.1 er vist i visualiseringer fra 4 positioner, som vist på nedenstående kort.

Position 1
Som det ses af nedenstående visualisering fra Heimdalsvej syd-vest ser man i dag de eksisterende bygningsanlæg som hvide figurer i landskabet, der er indrammet af høje træer. Landskabet bag fabrikken – fjorden og kysten ved Græse Bakkeby – er skjult af de eksisterende bygninger. De potentielle nybygninger vil betyde at fabriksanlægget bliver mere synligt fra Heimdalsvej syd-vest. Indtrykket af den fremtidige bygningsflade vil imidlertid kunne nedtones med enkelte nyplantede træer foran bygningen, som det er illustreret på visualiseringen.

Udsigt fra Heimdalsvej syd-vest - visualisering

Udsigt fra Heimdalsvej syd-vest – eksisterende forhold

Position 2
Det fremtidige bygningsanlæg vil ligge i en lavere kote end Heimdalsvej og store træer på skrænten mellem fabriksanlægget og Heimdalsvej vil dæmpe den visuelle virkning af bygningen om vinteren. Om sommeren vil bygningsfladen være helt skjult af en grøn væg.

Udsigt fra Heimdalsvej vest - visualisering

Udsigt fra Heimdalsvej vest – eksisterende forhold

Position 3
Som det ses af nedenstående visualisering fra Græse Bakkeby vil øgede bygningshøjder i E 1.1 gøre virksomheden mere synlig i landskabet, men byen træder allerede i dag tydeligt frem i denne udsigt og påvirkningen ved de øgede højdegrænser er begrænset.

Udsigt fra Græse Bakkeby – visualisering

Udsigt fra Græse Bakkeby – eksisterende forhold

Position 4
Visualiseringen fra 4. etage på Heimdalsvej viser, at en udbygning af fabriksanlægget i den vestlige side af område vil give en begrænset ændring af landskabsbilledet, idet bygningerne holder sig lidt under træhøjden i bevoksningen mod vest.

Udsigt fra Heimdalsvej syd - visualisering

Udsigt fra Heimdalsvej syd – eksisterende forhold

Med den foreslåede indpasning af øgede bygningshøjder i erhvervsområde E 1.1 vurderes det, at vækst og udvikling i kommunen kan sikres samtidig med at området, herunder dets nordvendte kyststrækning med store tilknyttede rekreative interesser, forbliver attraktivt. Den punktvise udbygning i den nordlige del af E 1.1 skal i lokalplanlægningen tilrettelægges mhp. at minimere påvirkningen af landskab og udsigter.

Der er en enkelt bevaringsværdig bygning registreret på området – Linderupgård – som er registreret som en bygning med høj bevaringsværdi. I lokalplanlægning skal der tages hensyn til bevaringsværdien i denne bygning.

Erhvervsområde E 1.1 rummer beskyttede naturtyper i form af flere små søer på området, hvor der kan være særlige biologiske interesser. Ved lokalplanlægning som berører disse biologiske interesser skal disse undersøges og indgå i planlægningen. Endvidere kan der knytte sig biologiske interesser til kystområdet. Kystområdet berøres ikke direkte af de højere bygningshøjder, men også her bør det i lokalplanlægningen vurderes om disse hensyn giver anledning til begrænsninger i byggehøjden.

Erhvervsområde E 1.7 rummer et lavbundsareal med et beskyttet vandløb, som er udpeget som økologisk forbindelse og to fortidsmindebeskyttelseslinjer. Ved lokalplanlægningen skal disse interesser kortlægges nærmere og indgå i planlægningen.

Erhvervsområde E 1.1 ligger for en dels vedkommende under kote 3, hvor der kan være risiko for fremtidige oversvømmelser. Ved lokalplanlægning skal muligheder for at mindske risici fra oversvømmelser indgå i det omfang der ikke er etableret diger til beskyttelse af området.

Energiforbrug, affaldsmængder, støj, vibrationer mv., lugt, fare ved brand, eksplosion, giftudslip mv. og emissioner
Erhvervsudbygning vil afhængigt af den konkrete produktion som etableres i området kunne medføre at kommunens energiforbrug og affaldsmængder øges og medføre støj, lugt, fare ved brand, eksplosion, giftudslip mv. og emissioner. Ved placering af produktioner indenfor områderne skal det sikres, at grænseværdier jf. miljøbeskyttelseslovgivningen overholdes og at der er de nødvendige afstande til de nærmeste følsomme anvendelser.

0-ALTERNATIV
Hvis bygningshøjderne ikke øges vil virksomhederne i de fire erhvervsområder ikke blive forbedret, sådan som kommunen ønsker det. Det kan føre til at virksomheder vælger at udbygge andre steder i verden, hvorved kommunen går glip af vækstmuligheder eller at virksomheder ønsker at etablere sig i nye erhvervsområder, hvorved der skal inddrages yderligere arealer i landzone.

OVERVÅGNING
I lokalplanlægningen i E 1.1 skal der tages stilling til evt. nedtoning af bygninger med beplantning. Den punktvise udbygning i den nordlige del af E 1.1 skal desuden tilrettelægges mhp. at minimere påvirkningen af landskab og udsigter. Ved lokalplanlægning som berører biologiske interesser skal disse undersøges og indgå i planlægningen. Ved lokalplanlægning skal muligheder for at mindske risici fra oversvømmelser indgå i det omfang der ikke er etableret diger til beskyttelse af området. Endelig skal der i lokalplanlægning tages hensyn til den bevaringsværdige bygning – Linderupgård.

Erhvervsområde E 1.7 rummer et lavbundsareal med et beskyttet vandløb, som er udpeget som økologisk forbindelse og to fortidsmindebeskyttelseslinjer. Ved lokalplanlægning, som kan berøre disse interesser, skal disse undersøges og indgå i planlægningen.