Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Miljø : Ikke-teknisk resumé

Ikke-teknisk resumé

Ifølge Miljøvurderingsloven skal kommunen foretage en miljøvurdering af en plan, hvis den vurderes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Udgangspunktet for miljøvurderingen er et meget bredt og omfattende miljøbegreb, der blandt andet omfatter befolkningen, fauna, flora, jordbund, vand, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab og kulturarv. 

Miljøvurderingens detaljeringsniveau afpasses efter planens detaljeringsniveau. På grund af den overordnede karakter af kommuneplanen, der som hovedregel kun fastlægger overordnede rammebetingelser for fremtidige arealanvendelser, er miljøvurderingens detaljeringsniveau derfor tilsvarende af en overordnet karakter.

I henhold til Miljøvurderingsloven skal der redegøres for alternativer, herunder det såkaldte 0-alternativ, hvilket vil sige den situation, hvor planen og programmet ikke gennemføres. I dette tilfælde er 0-alternativet den nuværende status og situation med den arealanvendelse og de rammer og handlemuligheder, der ligger i den gældende Kommuneplan 2013 - 2025.

Derudover skal kommunen overvåge de væsent­lige miljøpåvirkninger af planens gennemførelse. Dette vil ske gennem kommunens sektoradministrationen, tilsyn og sagsbehandling og i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og eventuelle VVM-redegørelser.

Miljøvurderingen beskriver for hvert planemne relevante miljøbeskyttelsesmål, planforslagets indhold, miljøstatus, 0-alternativet, planens indvirkning samt beskrivelse af eventuelle afbødende foranstaltninger. Et resumé af de miljøvurderede ændringer i kommuneplanen og den forventede indvirkning fremgår nedenfor. En uddybning af emnerne findes i resten af denne miljørapport.

Boligområde i Lyngerup
Kommuneplanen udlægger et nyt område til boligformål i Lyngerup (rammeområde B 4.33). Området har et areal på cirka 5 ha. Der kan etableres tæt-lav og/eller åben-lav boliger i området med en maksimal højde på 8,5 meter.

Miljøvurderingen konkluderer, at udlægget af et nyt boligområde vil sikre de fortsatte udviklingsmuligheder i Lyngerup. Området ligger ideelt i forhold til både individuel og kollektiv trafikbetjening og det vurderes, at området vil kunne håndtere den øgede trafik. I forhold til byens struktur, vil den eksisterende banevold fra den midtsjællandske jernbane danne en naturlig afgrænsning af Lyngerup mod vest.

Udlægget vil påvirke landskabet omkring Lyngerup, men vil ikke betyde tab af væsentlige landskabskvaliteter.

Det vurderes, at udlægget ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på grundvandet og er i overensstemmelse med statens og kommunens ønsker om grundvandsbeskyttelse.

Erhvervsområde i Skibby
Kommuneplanen udlægger et nyt område til erhvervsformål i Lyngerup (rammeområde E 4.4). Området har et areal på knap 9 ha. Der kan etableres erhverv såsom industri-, værksteds-, håndværks-, en gros-, lager-, servicevirksomhed samt tilhørende administration. Der kan endvidere etableres biogasanlæg i området. Butiksareal til salg af egne produkter må maksimalt være 100 m². 

Udpegning af rammeområde E 4.4 som nyt byudlæg til erhvervsformål vil medvirke til at sikre at Skibby kan få en naturlig fortsat byudvikling med vækst både på erhvervssiden og boligsiden. Området ligger godt i forhold til både individuel og kollektiv trafikbetjening.

En del af erhvervsarealet har hidtil været udpeget til skovrejsning. Samtidig med udlægget af erhvervsområdet, som medfører at et areal udtages som skovrejsningsområde, udpeges imidlertid et nye skovrejsningsarealer omkring erhvervsområdet, som er større end det areal som tages ud.

Udlægget vil påvirke landskabet omkring Skibby, men vil ikke betyde tab af væsentlige landskabskvaliteter. 

I forhold til grundvandet, ligger hele Skibby by og den nærmeste omegn i område med særlige drikkevandsinteresser. Der er således ikke mulighed for, at et erhvervsudlæg ved Skibby kan placeres udenfor område med særlige drikkevandsinteresser. I stedet skal det sikres, at faren for forurening af grundvandet forebygges.

Erhvervsområde i Vinge
Kommuneplanen ændrer et udlæg af et område i Vinge fra blandet byområde til erhvervsområde til store virksomheder, herunder datacentre (rammeområde E 2.5). Området har et areal på cirka 50 ha. I lokalplanlægning fastsættes mindste udstykningsstørrelse til 10 ha. Området vil give mulighed for at placere meget store virksomheder som for eksempel datacentre i Vinge.

Udlægget vil medvirke til at sikre gode erhvervsmuligheder og arbejdspladser, og et godt og varieret udbud af lokaliseringsmuligheder for virksomheder i kommunen. Etablering af store virksomheder kan endelig bidrage positivt til udviklingen af Vinge. 

Området ligger godt i forhold til både individuel og kollektiv trafikbetjening. Området ligger tæt på den kommende Frederikssundsmotorvej og tæt på den kommende S-togstation i Vinge. Det lokale vejnet i Vinge skal naturligvis udbygges, så det kan håndtere den øgede trafik.

Arealet ligger opstrøms for væsentlige vandindvindingsinteresser. I rammebestemmelserne for E 2.5 skrives derfor, at der af grundvandshensyn ikke må lokalplanlægges for erhverv, der medfører en øget fare for forurening af grundvandet.

Ændrede anvendelsesmuligheder i Dalby
Kommuneplanen ændrer anvendelsesbestemmelserne i den nordlige del af Dalby. Et tidligere erhvervsområde ændres til håndværksområde. Derudover ændres anvendelsesbestemmelser i området, så de er i overensstemmelse med den faktiske anvendelse i området.

De ændrede anvendelsemuligheder i Dalby, vil styrke byens udviklingsmuligheder inden for planperioden og give mulighed for at den centrale del af byen kan komme til at fremstå mere attraktiv til glæde for hele byen. Området ligger godt i forhold til kollektiv trafikbetjening og det vurderes at området kan håndtere den øgede trafik. 

Området kan medføre, at landskabsværdier påvirkes. Der skal tages et særligt hensyn til det omkringliggende landskab. 

De ændrede anvendelsesmuligheder vurderes samlet set til at være positive for grundvandsbeskyttelsen i området.

Øgede bygningshøjder i eksisterende erhvervsområde
Kommuneplanen giver mulighed for øgede bygningshøjder inden for en række erhvervsområder. Årsagen er at sikre en bygningshøjde, der svarer til nutidens erhvervsmæssige behov.

Hvis bygningshøjderne ikke øges, vil virksomhederne i de fire erhvervsområder ikke blive forbedret, sådan som kommunen ønsker det. Det kan føre til at virksomheder vælger at udbygge andre steder i verden, hvorved kommunen går glip af vækstmuligheder eller at virksomheder ønsker at etablere sig i nye erhvervsområder, hvorved der skal inddrages yderligere arealer i landzone.

Skovrejsning
Kommuneplanen udvider tre eksisterende områder til skovrejsning. Et øst for Jørlunde, et vest for Vinge og et nord for Skibby.

De planlagte udvidelser af eksisterende skovrejsningsområder vil give nye muligheder for rekreation og friluftsliv og skabe attraktive omgivelser. To af skovrejsningsarealerne ligger bynært indenfor den ønskede grønne struktur og vil gøre de nærliggende byer mere attraktive og dermed forbedre byernes udviklingsvilkår.

Den planlagte skovrejsning vil ske i landskaber som har målsætningen vedligehold og vil således ikke berøre de mest værdifulde landskaber. Skovrejsningen vurderes ikke at kunne få negativ betydning for oplevelsen af kysterne. En meget begrænset del af den planlagte skovrejsning vil berøre nationale geologiske interessseområder. Det vurderes, at den relativt lille udvidelse af skovrejsningsområde indenfor geologisk interesseområde er af underordnet betydning for de geologiske interesser.

Udvidelsen af skovrejsningsområderne vil have positiv betydning for grundvandsinteresserne. Særligt skovrejsningsområdet vest for Vinge, vil kunne forbedre grundvandsbeskyttelsen væsentligt i området.

Veje
Der reserveres areal til en evtentuel fremtidig direkte forbindelse fra Landerslevvej til Fjordforbindelsen. Reservationer til en forlængelse af Holmensvej og en forbindelse fra Kalvøvej til Marbækvej udgår.

Miljøvurderingen konkluderer, at den reviderede planlægning af veje vil forbedre kommunens forbindelser til hovedstadsområdet og give nye udviklingsmuligheder i kommunen. Adgangen til service, uddannelse og arbejde vil blive forbedret og samlet set vil trafiksikkerheden forbedres.

Grøn kile
Der udpeges en grøn kile på langs og på tværs af Frederikssundfingeren. Den grønne kile skal anvendes til overvejende almen, ikke bymæssig rekreativ anvendelse med mulighed for landbrugsmæssig anvendelse og må ikke inddrages til byzone.

Den grønne kile skal friholde arealer indenfor Frederikssundfingeren for nye anlæg til beboelse, erhverv, andre bymæssige formål og ændret arealanvendelse, som kan medføre væsentlige miljøgener, der forringer den rekreative anvendelse og oplevelse, samt begrænser befolkningens adgang til og benyttelse af områderne til almene, rekreative formål.

Den grønne kile skal medvirke til at sikre gode vilkår for rekreation tæt på Frederikssund, Vinge og Ølstykke. Gode muligheder for rekreation er vigtig for befolkningens sundhed, for at sikre attraktive boligområder og dermed for udviklingsmulighederne i kommunen.

Cykelstier
Der sikres mulighed for etablering af en række nye cykelstier.

De planlagte cykelstier vil give en forbedret tilgængelighed for bløde trafikanter i mange dele af kommunen. De bløde trafikanter får forbedret adgang til uddannelse, arbejde og service. Flere af stierne fører ud til overordnede veje i kommunen, hvor de giver adgang til busnettet, således at cykeltrafik i kombination med den kollektive trafik kan give borgerne en bedre mobilitet.

Bilag IV-arter

Frederikssund Kommune vurderer, at det ikke er muligt at foretage en konkret vurdering af kommuneplanens påvirkning på bilag IV-arter.

Kravet om vurdering af påvirkning på bilag IV-arter er stadig gældende på trods af, at den endelige stillingtagen udskydes til den videre planlægning.