Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Miljø : Grøn kile

Grøn Kile

PLANFORSLAG
Der udpeges en grøn kile på langs og på tværs af Frederikssundfingeren.  Den grønne kile skal anvendes til overvejende almen, ikke bymæssig rekreativ anvendelse med mulighed for landbrugsmæssig anvendelse og må ikke inddrages til byzone.

MILJØSTATUS
Arealerne i den grønne kile ligger i landzone og forbliver i landzone. Den grønne kile rummer arealer, der er udlagt til skovrejsning, lavbundsareal, naturområder mv. 

MILJØMÅL
Målene for erhvervsudvikling og lokalisering i Fingerplan 2013 lyder:

  • Fingerplanen skal bidrage til at skabe et sammenhængende net af større friluftsområder og grønne stier i hovedstadsområdet, der sikrer alle borgere nær adgang og god tilgængelighed til natur og et varieret udbud af rekreative friluftsmuligheder af høj kvalitet.
  • Fingerplanen skal understøtte kommunernes arbejde med klimatilpasning gennem en præcisering af mulighederne for at anvende de grønne kiler til klimatilpasning, f.eks. regnvandssøer og kanaler, der bidrager til øget rekreativ værdi.

Fingerplan 2013 fastsætter i § 15, stk. 3:

  • Udlægning af ny byzone i landområderne i ydre Hillerødfinger og ydre Frederikssundsfinger forudsætter, at de berørte kommuner i hver af de ydre byfingre med staten har aftalt et grundlag for at fastlægge afgrænsning og anvendelse af nye grønne kiler langs med og på tværs af byfingrene, som er koordineret på tværs af kommunegrænserne.

Byrådets vision for Frederikssund Kommune, som blev formuleret i forbindelse med planstrategiarbejdet lyder:

Storslået natur
I Frederikssund er der aldrig langt til naturen. Med store skove, ådale, to fjorde og lange kyststrækninger langs fjordene har Frederikssund Kommune store naturområder og også stor variation. Nogle af områderne har så store værdier, at de har betydning internationalt – det gælder for eksempel Roskilde Fjord der er et vigtigt yngleområde for vandfugle også på europæisk plan.

Vores natur er et væsentligt aktiv for os. Vores natur skal opleves og bruges aktivt både af borgere og turister. Naturværdierne skal ikke blot beskyttes. De skal også udvikles. I et samarbejde mellem stat, vandværk og kommune vokser der i disse år en ny stor skov frem tæt ved Slangerup, som giver ny natur, nye muligheder for friluftslivet og samtidig beskytter grundvandet. Frederikssund indgår desuden i den nye nationalpark ”Skjoldungernes Land” omkring Roskilde Fjord. Nationalparkerne i Danmark omfatter nogle af Danmarks mest enestående og værdifulde naturområder og landskaber. Områder som betyder noget for os som danskere, men som også har og vil få international opmærksomhed og betydning. I Sillebro Ådal har forsyningen og kommunen i samarbejde gennemført en klimasikring og der har givet større naturværdier samtidig med at ådalen er blevet mere tilgængelig.

Oplev Frederikssund
Frederikssund rummer rigtig mange muligheder for gåture, cykelture, strandliv, kajakture, lystsejlads og andre aktive naturoplevelser. Sammen med et rigt udbud af foreninger formidler vi, hvor naturen kan opleves, så både borgerne og turister får glæde af den. Frederikssund har samtidig en rig kulturarv med slotte og godser. Man kan besøge Jægerspris Slot med den smukke slotspark. Man kan tage til Selsø slot med en fantastisk beliggenhed ud til vandet og midt i et beskyttet fuglereservat, og man kan udforske Svanholm Gods, som i dag er et aktivt, økologisk storkollektiv. Frederikssund byder også på købstadsmiljøer, små hyggelige landsbyer, musikfestivaller, restauranter, museer og biografer. Vi har et stort potentiale for turismevirksomheder og kommunen understøtter lokalt samarbejdet om turisme og bringer parter sammen, som kan styrke hinandens tilbud. Kommunen samarbejder med de øvrige kommuner ved Isefjord og Roskilde Fjord om oplevelsesrige ruter ved fjordene. Det sker bl.a. for at understøtte opblomstringen af cykelturismen og udviklingen af flere ”cykelkoncept-ferier”, der bliver mere og mere efterspurgt blandt turister. Rundt om Isefjord og Roskilde Fjord er der i alt 275 km naturoplevelser og motion. Lokalt udvider vi med flere cykelstier blandt andet en til Kulhuse og andre rekreative stier til gavn for borgere og turister.

Bæredygtig byudvikling
Byerne i kommunen har hver deres historie og forskellige funktioner. Vi ønsker en bæredygtig byudvikling og kvalitet i de nye byområder. Det betyder at byudvikling skal ske ud fra et helhedsperspektiv, hvor der tages udgangspunkt i lokalområdets kvaliteter og lægges vægt på beskyttelse af grundvand, landskab og natur og tages højde for klimaforandringer. Byerne skal give plads til mangfoldighed og fællesskab og rumme en blanding af boligtyper og -størrelser. I boligområder skal fællesfaciliteter, udearealer og forbindelse til stisystemer, der understøtter et sundt og aktivt liv prioriteres højt. Vi vil bygge Danmarks bedste hverdagsbyer.

Vinge
Vi har et af Danmarks største byudviklingsprojekter - Vinge. Med en størrelse på 370 ha og med plads til op til 8000 boliger og 4000 arbejdspladser vil Vinge være af regional betydning og bliver et vigtigt bosætningsområde i hovedstadsregionen. Vinge sætter Frederikssund på landkortet. Området tilvejebringer mulighed for nye boformer, etablering af større – også miljøtunge – virksomheder, ligesom området understøtter klyngedannelse indenfor clean-tech industrien og andre videnstunge højteknologiske virksomhedstyper. Vinge åbner mulighed for at afsøge og teste fremtidens energiformer og bæredygtighedsbegreber i samarbejde med verdens bedste aktører inden for smart city løsninger. Vinge bliver en by med plads til fremtidens byliv: en by, hvor man bor smartere. De erfaringer, vi indhenter i Vinge, kan føre til nye virksomheder, boformer og uddannelsestilbud i hele kommunen.

INDVIRKNING OG PLANLAGTE FORANSTALTNINGER

Rekreation, boligforhold, udviklingsmuligheder
Den grønne kile skal friholde arealer indenfor Frederikssundfingeren for nye anlæg til beboelse, erhverv, andre bymæssige formål og ændret arealanvendelse, som kan medføre væsentlige miljøgener, der forringer den rekreative anvendelse og oplevelse, samt begrænser befolkningens adgang til og benyttelse af områderne til almene, rekreative formål. Den grønne kile indgår i og i forbindelse med udlægget af den grønne kile er kommunens grønne struktur udvidet med arealerne i kilen. Kommunens grønne struktur er en vision for potentielle udviklingsmuligheder i forhold til friluftsliv, stiplanlægning, klimatilpasning, naturoplevelse, kulturarv, motion og sundhed.

Den grønne kile skal medvirke til at sikre gode vilkår for rekreation tæt på Frederikssund, Vinge og Ølstykke. Gode muligheder for rekreation er vigtig for befolkningens sundhed, for at sikre attraktive boligområder og dermed for udviklingsmulighederne i kommunen.

Den grønne kile vil således forbedre udviklingsmulighederne udenfor kilerne, men samtidig begrænses udviklingsmulighederne indenfor kilerne, hvor der bliver færre muligheder for at etablere rekreative anlæg, der udelukker almen tilgængelighed, miljøbelastende anlæg og intensivt dyrehold.

0-ALTERNATIV
Hvis udlægget ikke foretages vil mulighederne for rekreation omkring Frederikssund, Vinge og Ølstykke ikke blive sikret, og bindingerne i kilen vil blive lidt mindre. Endvidere vil kommunen ikke opfylde sine forpligtelser efter landsplandirektivet ”Fingerplan 2013”.