Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Miljø : Erhvervsområde i Vinge

Erhvervsområde i Vinge

PLANFORSLAG
Kommuneplanen ændrer et udlæg af et område i Vinge fra blandet byområde til erhvervsområde til store virksomheder, herunder datacentre (rammeområde E 2.5). Området har et areal på cirka 50 ha. I lokalplanlægning fastsættes mindste udstykningsstørrelse til 10 ha. Området vil give mulighed for at placere meget store virksomheder som f.eks. datacentre i Vinge. I området sikres mulighed for erhverv samt tilhørende administration og udviklingsfaciliteter. Der må ikke etableres boliger eller anden miljøfølsom anvendelse. Der må ikke planlægges for erhverv, der medfører en øget fare for forurening af grundvandet.

MILJØSTATUS
Området er i den gældende kommuneplanlægning udpeget til blandet byområde, hvilket omfatter bl.a. bolig- og erhvervsformål samt offentlig og privat serviceforsyning. Området drives i dag landbrugsmæssigt. 

Området ligger tæt op ad den kommende Frederikssundsmotorvej og vil – når tilslutningsanlægget ved Vinge er etableret kunne sikres god forbindelse til det statslige vejnet. 

Der er særlige drikkevandsinteresser (OSD) i området og dele af arealet er følsomt indvindingsområde og boringsnært beskyttelsesområde. 

Der er registreret 2 beskyttede diger i området. Området rummer derudover en bygning med høj bevaringsværdi efter SAVE-registreringen (Rørbæk Møllevej 8) og arealet ligger indenfor kystnærhedszone. Helt mod syd er en del af arealet lavbundsområde. Udlægget ligger tæt på §3-beskyttede områder og en jordforurening. 

MILJØMÅL
Målene for erhvervsudvikling og lokalisering i Fingerplan 2013 lyder:

 • Fingerplanen skal bidrage til at sikre erhvervslivet gode udviklingsmuligheder med et bredt udbud af velbeliggende lokaliseringsmuligheder, som matcher moderne virksomheders fremtidige behov.
 • Fingerplanen skal bidrage til at sikre rette virksomhed på rette sted med bl.a. gode motorvejsnære placeringsmuligheder for transport- og distributionserhvervene og gode stationsnære placeringsmuligheder for større regionale institutioner, domiciler og kontorejendomme. 

Statslige interesser i kommuneplanlægningen opstiller en række yderligere mål/bindinger:

 • Der må ikke inddrages mere areal til byvækst, end det er nødvendigt for at dække det forventede behov til nye boliger og erhvervsarealer i den kommende planperiode (12 år), og arealforbruget til disse formål skal begrænses.
 • Byvækst skal ske i direkte tilknytning til eksisterende byområder og skal ske indefra og ud.
 • Byvækst skal ske i byzone, og muligheder for byomdannelse og fortætning af allerede udlagte arealer skal undersøges, inden der inddrages nye arealer til byvækst.
 • Byer, hvor der sker byvækst, skal udpeges i kommuneplanen (bymønster), og udpegningerne skal ske på baggrund af samlede overvejelser om udnyttelse af allerede foretagne investeringer i eksisterende infrastruktur og offentlig service, forudsætninger om nødvendig ny infrastruktur samt lokaliseringen af arbejdspladser, indkøbsmuligheder mv.
 • Udlæg af nye erhvervsarealer langs motorveje skal begrænses. Udlæg følger de almindelige principper om indefra og ud, og de udlagte arealer skal reserveres til transporttunge virksomheder, som pga. behov for godstransport har behov for en nærhed til de overordnede veje.
 • Kommuneplanens retningslinjer for nye byudviklingsområder skal ledsages af retningslinjer for beliggenhed af trafikanlæg, så der også er planlagt for den fremtidige betjening via det fremtidige lokale vejnet og dets forbindelser til det overordnede vejnet.
 • Udlæg af arealer til byudvikling skal tage hensyn til de arealer, der er udlagt til støjende aktiviteter.
 • Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer til sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener. Udlæg af støjbelastede områder til boliger, rekreative formål eller andre støjfølsomme arealanvendelser, forudsætter, at der samtidigt planlægges for afskærmningsforanstaltninger m.v., der sikrer den fremtidige anvendelse mod støjgener.
 • Områder med særlige drikkevandsinteresser, følsomme indvindingsområder og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD skal som hovedregel friholdes for byvækst og ændringer i arealanvendelsen til mere grundvandsbelastende aktiviteter.

Byrådets vision for Frederikssund Kommune, som blev formuleret i forbindelse med planstrategiarbejdet lyder:

Byudvikling
Vi ønsker at sikre en bæredygtig byudvikling og kvalitet i omgivelserne. Det betyder, at byudvikling skal ske ud fra et helhedsperspektiv, under hensyn til beskyttelse af grundvand, landskab og natur, med omtanke for miljø og klima og med udgangspunkt i lokale kvaliteter.

Der skal sikres klare grænser mellem by og land, således at spredt og tilfældig byudvikling i det åbne land undgås. Desuden skal natur og landskab tænkes ind i udviklingen af nye boligområder, og her spiller samspillet med kommunens grønne struktur en vigtig rolle.

Bæredygtighed skal tænkes ind i udviklingen af nye byområder. Nye byområder skal inddrage hensynet til klimaforandringer, herunder bl.a. CO2-reduktion og klimatilpasning.

Erhverv
Vi ønsker at være en stærk og dynamisk erhvervskommune.

I Frederikssund Kommune skal virksomhederne opleve kommunen som en sammenhængende enhed med synlige indgange og koordineret, kvalitativ opgaveløsning. Kommunen er virksomhedernes medspiller og finder i samarbejde de bedst mulige løsninger. Det frigør energi hos den enkelte virksomhed, skaber det bedste udgangspunkt for vækst og gør kommunens virksomheder til de bedste ambassadører for kommunen. Vi lytter, så hos os kommer virksomhederne også til en snak, når de "bare" drømmer om fremtidige projekter.

 

INDVIRKNING OG PLANLAGTE FORANSTALTNINGER

Udviklingsvilkår, adgang til uddannelse og arbejde, trafikal tilgængelighed, trafiksikkerhed, kulturmiljø, almene bevaringsinteresser og attraktive omgivelser
Ændringen af udlægget i Vinge fra blandet byområde til erhvervsområde til store virksomheder muliggør at Frederikssund Kommune kan byde ind med lokaliseringsmuligheder for meget store virksomheder, som ikke medfører en fare for grundvandet.

Udlægget vil medvirke til at sikre gode erhvervsmuligheder og arbejdspladser, og et godt og varieret udbud af lokaliseringsmuligheder for virksomheder i kommunen. Etablering af store virksomheder kan endelig bidrage positivt til udviklingen af Vinge.

Området ligger godt i forhold til både individuel og kollektiv trafikbetjening. Området ligger tæt på den kommende Frederikssundsmotorvej og tæt på den kommende S-togstation i Vinge. Ved etableringen af fjordforbindelsen anlægges et tilslutningsanlæg til Vinge, som vil give god trafikal forbindelse til det statslige vejnet. Det lokale vejnet i Vinge skal naturligvis udbygges, så det kan håndtere den øgede trafik. Det vil være nødvendigt uanset, hvilken bymæssig anvendelse arealet i ramme E 2.5 får.

Der er registreret to beskyttede diger på arealet. I forbindelse med lokalplanlægningen skal digerne besigtiges og der skal tages stilling til deres bevaringsværdi.

Området rummer derudover en bygning med høj bevaringsværdi efter SAVE-registreringen (Rørbæk Møllevej 8). I forbindelse med lokalplanlægningen skal der tages stilling til bygningens bevaringsværdi.

Arealet ligger indenfor kystnærhedszone ca. 1½ km fra kysten. Udlægget til store virksomheder fremfor blandet byområde kan give en anden påvirkning, men forventes ikke at give en større påvirkning af kystområdet.

Virksomhederne skal placeres sådan, at de bliver en del af Vinge og ikke smelter sammen med landsbyen St. Rørbæk. Det sikres ved at der holdes en bræmme mellem bygningerne i E 2.5 og St. Rørbæk. Den nærmere planlægning af bræmmen sker i lokalplanlægningen.

Energiforbrug, affaldsmængder, støj, vibrationer mv., lugt og emissioner
Udlæg til erhverv fremfor blandet byområde kan afhængigt af de konkrete virksomheder som måtte etablere sig i området medføre at energiforbrug, affaldsmængder, støj, lugt og emissioner øges, men det er også muligt at emissionerne vil være mindre. Etableres f.eks. et datacenter må energiforbrug og CO2-emissioner forventes at blive forøget i forhold til et sædvanligt blandet byområde, mens affaldsmængder, støj, lugt og øvrige emissioner vil blive begrænsede. I et erhvervsudlæg som ikke giver mulighed for boliger, vil støj, lugt og emissioner være mindre generende end i et blandet byområde, men der vil skulle sikres hensyntagen til områdets eksisterende boliger.

Grundvandsinteresser og afledning af overfladevand og spildevand
Rammeområde E 2.5 ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser og arealet rummer også følsomme indvindingsområder og boringsnære beskyttelsesområder. Arealet i hidtidig kommuneplanlægning udlagt til blandede byformål, hvilket inkluderer erhverv.

Arealet ligger opstrøms for væsentlige vandindvindingsinteresser. I rammebestemmelserne for E 2.5 skrives at der er væsentlige grundvandsinteresser i området og det fastsættes, at grundvandet skal sikres mod nedsivning af forurenende stoffer. De konkrete metoder til sikring af grundvandet specificeres i lokalplanlægningen. Rammebestemmelserne for området fastsætter endvidere, at anvendelsesbestemmelser i lokalplanlægningen skal fastsættes under hensyntagen til grundvandsinteresserne jf. den statslige vejledning om placering af virksomheder og anlæg i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande.

Udlægget vil øge det befæstede areal i forhold til den nuværende anvendelse til landbrug. Dermed vil mængden af overfladevand og spildevand også stige. For at håndtere disse udfordringer vil der blive stillet krav til afledningen i spildevandsplanlægningen for området. Ved lokalplanlægningen skal der jf. kommuneplanens tema om klimasikring tages hensyn til vandets strømningsveje og oversvømmelsesrisici fra både skybrud, vandløb og stigning i grundvandsspejl. Det skal vurderes, om der skal stilles særlige krav i lavtliggende arealer og i strømningsveje, eksempelvis til bygningers sokkelkote, mulighed for kælder eller friholdelse for bebyggelse.

ved lokalplanlægningen skal der desuden reserveres plads til eventuelt nødvendige anlæg til forsinkelse, rensning og afledning af overfladevand. For eksempel rense- og forsinkelsesbassiner, kunstige søer, regnbede, grønne områder, kanaler, grøfter og trug. Løsninger for overfladevand skal som udgangspunkt indgå som gevinst for landskabet/byen.

0-ALTERNATIV
Hvis gældende planlægning opretholdes forbliver arealet udlagt til blandet byområde uden særlige rammebestemmelser vedr. beskyttelse af grundvand og bræmme mod St. Rørbæk. I det blandede byområde vil der ikke umiddelbart være bestemmelser om adskillelse af boliger og erhverv. Der vil være mulighed for at blande boliger og erhverv, men mulighederne for erhvervsmæssig udnyttelse vil være ringere.

OVERVÅGNING
Ved spildevandsplanlægning og øvrig myndighedsbehandling vil der som angivet i rammebestemmelsen blive stillet særlige krav til sikring af grundvandet. I rammebestemmelserne for E 2.5 er fastsat, at der af grundvandshensyn ikke må lokalplanlægges for erhverv, der medfører en øget fare for forurening af grundvandet.

Ved lokalplanlægningen skal der desuden jf. kommuneplanens tema om klimasikring tages hensyn til vandets strømningsveje og oversvømmelsesrisici fra både skybrud, vandløb og stigning i grundvandsspejl. Det skal vurderes, om der skal stilles særlige krav i lavtliggende arealer og i strømningsveje, eksempelvis til bygningers sokkelkote, mulighed for kælder eller friholdelse for bebyggelse.

Ved lokalplanlægningen skal der desuden reserveres plads til eventuelt nødvendige anlæg til forsinkelse, rensning og afledning af overfladevand. For eksempel rense- og forsinkelsesbassiner, kunstige søer, regnbede, grønne områder, kanaler, grøfter og trug. Løsninger for overfladevand skal som udgangspunkt indgå som gevinst for landskabet/byen.

I forbindelse med lokalplanlægning skal der sikres vejforbindelse fra området til Frederikssundsvej via det kommende tilkørselsanlæg ved Vinge/Fjordforbindelsen.

Det er i bestemmelserne for ramme E 2.5 fastsat, at der i forbindelse med lokalplanlægning skal tages stilling til bevaringsinteresser knyttet til diger og til den bevaringsværdige bygning i området.