Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Miljø : Cykelstier

Cykelstier

PLANFORSLAG
Der sikres mulighed for etablering af en række nye cykelstier.

MILJØSTATUS
De udpegede arealer til nye cykelstier er typisk landzonearealer langs kommunale veje.  

MILJØMÅL
Målene for erhvervsudvikling og lokalisering i Fingerplan 2013 lyder: 

  • Fingerplanen skal bidrage til at skabe et sammenhængende net af større friluftsområder og grønne stier i hovedstadsområdet, der sikrer alle borgere nær adgang og god tilgængelighed til natur og et varieret udbud af rekreative friluftsmuligheder af høj kvalitet.
  • Fingerplanen skal understøtte udviklingen af hovedstadsområdet som cykelby

Byrådets vision for Frederikssund Kommune, som blev formuleret i forbindelse med planstrategiarbejdet lyder:

Vi vil gøre vores tre kyster og øvrige rige natur mere tilgængelig. Det tiltrækker indbyggere og turister og skaber job i lokalområderne.

Storslået natur
I Frederikssund er der aldrig langt til naturen. Med store skove, ådale, to fjorde og lange kyststrækninger langs fjordene har Frederikssund Kommune store naturområder og også stor variation. Nogle af områderne har så store værdier, at de har betydning internationalt – det gælder for eksempel Roskilde Fjord der er et vigtigt yngleområde for vandfugle også på europæisk plan.

Vores natur er et væsentligt aktiv for os. Vores natur skal opleves og bruges aktivt både af borgere og turister. Naturværdierne skal ikke blot beskyttes. De skal også udvikles. I et samarbejde mellem stat, vandværk og kommune vokser der i disse år en ny stor skov frem tæt ved Slangerup, som giver ny natur, nye muligheder for friluftslivet og samtidig beskytter grundvandet. Frederikssund indgår desuden i den nye nationalpark ”Skjoldungernes Land” omkring Roskilde Fjord. Nationalparkerne i Danmark omfatter nogle af Danmarks mest enestående og værdifulde naturområder og landskaber. Områder som betyder noget for os som danskere, men som også har og vil få international opmærksomhed og betydning. I Sillebro Ådal har forsyningen og kommunen i samarbejde gennemført en klimasikring og der har givet større naturværdier samtidig med at ådalen er blevet mere tilgængelig.

Oplev Frederikssund
Frederikssund rummer rigtig mange muligheder for gåture, cykelture, strandliv, kajakture, lystsejlads og andre aktive naturoplevelser. Sammen med et rigt udbud af foreninger formidler vi, hvor naturen kan opleves, så både borgerne og turister får glæde af den. Frederikssund har samtidig en rig kulturarv med slotte og godser. Man kan besøge Jægerspris Slot med den smukke slotspark. Man kan tage til Selsø slot med en fantastisk beliggenhed ud til vandet og midt i et beskyttet fuglereservat, og man kan udforske Svanholm Gods, som i dag er et aktivt, økologisk storkollektiv. Frederikssund byder også på købstadsmiljøer, små hyggelige landsbyer, musikfestivaller, restauranter, museer og biografer. Vi har et stort potentiale for turismevirksomheder og kommunen understøtter lokalt samarbejdet om turisme og bringer parter sammen, som kan styrke hinandens tilbud. Kommunen samarbejder med de øvrige kommuner ved Isefjord og Roskilde Fjord om oplevelsesrige ruter ved fjordene. Det sker bl.a. for at understøtte opblomstringen af cykelturismen og udviklingen af flere ”cykelkoncept-ferier”, der bliver mere og mere efterspurgt blandt turister. Rundt om Isefjord og Roskilde Fjord er der i alt 275 km naturoplevelser og motion. Lokalt udvider vi med flere cykelstier blandt andet en til Kulhuse og andre rekreative stier til gavn for borgere og turister.

INDVIRKNING OG PLANLAGTE FORANSTALTNINGER

Trafikal tilgængelighed, adgang til uddannelse og arbejde, adgang til service, boligforhold, rekreation, attraktive omgivelser, udviklingsmuligheder, trafiksikkerhed
De planlagte cykelstier vil give en forbedret tilgængelighed for bløde trafikanter i mange dele af kommunen. De bløde trafikanter får forbedret adgang til uddannelse, arbejde og service. Flere af stierne fører ud til overordnede veje i kommunen, hvor de giver adgang til busnettet, således at cykeltrafik i kombination med den kollektive trafik kan give borgerne en bedre mobilitet. Stierne vil samtidig give en bedre tilgængelighed til mange landskaber og naturområder og dermed forbedre borgerne rekreative muligheder og oplevelsen af at man bor i attraktive omgivelser. Mulighederne for rekreative oplevelser er også vigtig for turister og turisterhvervene og de planlagte cykelstier styrker dermed også kommunens udvikling både erhvervsmæssigt og befolkningsmæssigt.

0-ALTERNATIV
Hvis der ikke foretages reservationer til nye cykelstiforbindelser vil mulighederne for at udbygge cykelstinettet forringes.