Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Miljø : Bilag IV-arter

Bilag IV-arter

Ifølge bekendtgørelsen om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr 1383 af 26/11/2016), skal kommunen foretage en overordnet vurdering af kommuneplanens påvirkning på bilag IV-arter i henhold til habitatbekendtgørelsen (BEK nr 926 af 27/06/2016). Habitatbekendtgørelsen fastsætter bindende forskrifter til myndighederne om planlægning og administration, der berører internationale naturbeskyttelsesområder for at sikre, at forbuddet mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for dyrearter og beskyttelse af plantearter efterkommes.

Habitatdirektivets bilag IV består af en række arter, som for eksempel spidssnudet frø og stor vandsalamander, som findes mange steder i Frederikssund Kommune. Formålet med bekendtgørelsen er at beskytte de såkaldte bilag IV-arter. Beskyttelsen omfatter arterne og deres levesteder, både inden for og uden for Natura 2000-områderne.

Kommuneplan 2017 – 2029 er den overordnede fysiske planlægning for Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommune vurderer, at det ikke er muligt at foretage en konkret vurdering af kommuneplanens påvirkning på bilag IV-arter. Årsagen er, at en konkret vurdering af kommuneplanens påvirkning på bilag IV-arterne vil være vanskelig at foretage, da kommuneplanen efterfølgende følges op af konkret sagsbehandling, detailplanlægning, lokalplanlægning, etc. Kommuneplanen har desuden en planlægningshorisont på 12 år, hvilket betyder, at der kan gå lang tid mellem plan og realisering. Dermed kan de konkrete forhold have ændret sig på tilladelsestidspunktet i forhold til planlægningstidspunktet.

Kravet om vurdering af påvirkning på bilag IV-arter er stadig gældende på trods af, at den endelige stillingtagen udskydes til den videre planlægning. Det indebærer en risiko for, at de efterfølgende tilladelser, lokalplaner, m.v. ikke kan gives/realiseres som forudsat i kommuneplanen.

I den videre planlægning, må der hverken inden for eller uden for de internationale naturbeskyttelsesområder træffes afgørelse om tilladelse, dispensation, godkendelse, planlægning m.v. i medfør af en række bestemmelser i Planloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Råstofloven, Husdyrloven m.fl., som kan føre til forringelse af yngle- og rasteområder for de arter, som er listet på Habitatdirektivets bilag IV.