Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Miljø

Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Miljøvurderingsloven), skal kommunen foretage en miljøvurdering af en plan, hvis den vurderes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Formålet er at fremme en bæredygtig udvikling og at sikre, at planens konsekvenser er belyst, inden den vedtages endeligt.

Frederikssund Kommune har vurderet, at Kommuneplan 2017 – 2029 for Frederikssund Kommune skal miljøvurderes. Frederikssund Kommune har udpeget en række miljøparametre, som skal indgå i miljøvurderingen. Inden miljøvurderingens endelige indhold er blevet afgrænset, er berørte myndigheder og interessenter blevet hørt. I forbindelse med denne høring har Frederikssund Kommune modtaget bemærkninger, som er indgået ved afgrænsningen af miljøvurderings indhold.

KOMMUNEPLAN 2017 - 2029 FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE
Kommuneplanen er Byrådets samlede plan for udviklingen i Frederikssund Kommune de næste 12 år. Kommuneplanen fastlægger, på overordnet niveau, rammerne for kommunens fysiske udvikling og for fremtidige projekter og arealanvendelser.

Kommuneplan 2017 – 2029 bygger videre på den tidligere Kommuneplan 2013 – 2025. I Kommuneplan 2013, er der foretaget væsentlige ændringer vedrørende følgende emner:

METODE
Udgangspunktet for miljøvurderingen er et meget bredt og omfattende miljøbegreb, der blandt andet omfatter befolkningen, fauna, flora, jordbund, vand, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab og kulturarv. 

Miljøvurderingens detaljeringsniveau afpasses efter planens detaljeringsniveau. På grund af den overordnede karakter af kommuneplanen, der som hovedregel kun fastlægger overordnede rammebetingelser for fremtidige arealanvendelser, er miljøvurderingens detaljeringsniveau derfor tilsvarende af en overordnet karakter.

Miljøvurderingens indhold, kvalitet og omfang skal ses i lyset af, hvad der med rimelighed kan forlanges ud fra den aktuelle viden og brug af gængse metoder samt ud fra planens detaljeringsniveau. Miljøvurderingen af de afgrænsede emner sker på baggrund af eksisterende, tilgængeligt materiale, herunder gældende plangrundlag, temaplaner, tilgængelig GIS og øvrigt tilgængeligt analyser og vidensgrundlag. Der er således ikke udarbejdet nye registreringer, analyser eller lignende i vurderingsarbejdet.

Når kommunen har truffet afgørelse om, at der skal gennemføres miljøvurdering, igangsættes miljøvurderingsprocessen, der består af fem faser:

Første fase er fastlæggelsen af indholdet af miljøvurderingen i en form for nærmere indholdsfortegnelse. Det er i denne fase at berørte myndigheder skal høres og blandt andet på grundlag heraf afgøres det, hvilke oplysninger og hvilken viden, der skal inddrages i arbejdet med miljøvurderingen. Den fase kaldes også "scopingfasen".

Anden fase består i den egentlige miljøvurdering og udarbejdelsen af miljørapporten.

Tredje fase er høringsfasen, hvor offentligheden og berørte myndigheder skal have lejlighed til at udtale sig om planforslaget og miljøvurderingen.

Fjerde fase består i planens eller programmets endelige godkendelse eller vedtagelse på grundlag af miljørapporten, de indkomne bemærkninger fra høringen og planmyndighedens sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse skal offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af den endeligt godkendte eller vedtagne plan eller program.

Femte fase er den opfølgende overvågning af planens eller programmets miljømæssige konsekvenser i overensstemmelse med det fastlagte overvågningsprogram.

0-ALTERNATIVET

I henhold til Miljøvurderingsloven skal der redegøres for alternativer, herunder det såkaldte 0-alternativ, hvilket vil sige den situation, hvor planen og programmet ikke gennemføres. Beskrivelse af 0-alternativet betyder ikke nødvendigvis en beskrivelse af status quo, men betyder en fremskrivning af den udvikling, som må forventes uden den foreslåede plan eller program. 0-alternativet kan i visse situationer godt vise sig at indebære større påvirkninger af miljøet end, hvis planen eller programmet blev gennemført. 0-alternativet er således ikke nødvendigvis den miljømæssigt mest skånsomme løsning. 

I dette tilfælde er 0-alternativet den nuværende status og situation med den arealanvendelse og de rammer og handlemuligheder, der ligger i den gældende Kommuneplan 2013 - 2025.

OVERVÅGNING
I henhold til Miljøvurderingsloven skal myndigheden overvåge de væsent­lige miljøpåvirkninger af planens eller programmets gennemførelse. Ved overvågningen skal det vurderes, om gennemførelse af kommuneplanen medfører de forventede miljøeffekter, som er beskrevet i miljøvur­deringsrapporten.

Mange af de påvirkede parametre vil blive overvåget gennem sektoradministrationen, tilsyn og sagsbehandling i henhold til Byggeloven og Miljøbeskyttelsesloven. Derudover vil der i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner blive fastlagt mere detaljerede krav til ny bebyggelse og anlæg. I forbindelse med udarbejdelse af eventuelle miljøvurderinger af lokal­planer, vil der blive opstillet mere detaljerede overvågningsprogrammer. Miljøforhold va­retages yderligere i VVM-screening af større projekter i henhold til VVM-bekendtgørelsen.