Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Hovedstruktur : Vision : DEN PERSONLIGE FORBINDELSE : Mål

Det er Byrådets mål for erhverv at:

 • Frederikssund Kommunes administrative service og myndighedsområdet fungerer som en dynamisk enhed, der løbende forstår at tilpasse sine ydelser til erhvervslivets behov.
 • Afgifter, som kan reguleres i kommunalt regi – f.eks grundskyld og dækningsbidrag – skal bruges aktivt i forhold til ønsket om en vækstfremmende erhvervspolitik.
 • Frederikssund Kommune skal sammen med FE (Frederikssund Erhverv) facilitere mødet mellem virksomhederne for gensidig sparring, udvikling og netværksdannelse.
 • Iværksættere skal udover de traditionelle tilbud om opstartsmøder og netværk tilbydes fortrolig og ekstra vejledning hos kommunen og/eller FE.
 • Såvel iværksættere som etablerede virksomheder tilbydes en introduktion til Symbiose Frederikssund, så denne platform også kan understøtte vækst og opbygning af nye virksomheder.

Vil du vide mere om Frederikssund Erhverv - se her 

Det er Byrådets mål for job at:

 • Frederikssund Kommunes kommune- og lokalplanlægning afspejler til enhver tid de krav, der sikrer, at kommunen fungerer som en bæredygtig, sammenhængende og udviklingsorienteret enhed. Kommunens 4 bycentre, og den detailhandel der er knyttet her til, tilpasser sig løbende forbrugernes behov.
 • Kommunens 4 bycentre og den detailhandel, der er knyttet her til, tilpasser sig løbende forbrugernes behov.
 • Kommunen og FE har en tæt dialog med virksomhederne for at sikre, at virksomhedernes behov understøttes, hvor kommunen har mulighed for at gøre en forskel.
 • Jobcenteret støtter virksomhedernes rekruttering og vejleder om kompetenceløft af arbejdsstyrken.
 • Styrke samarbejdet med virksomhederne og tilbyde en koordineret og sammenhængende service vedr. rekruttering, kompetenceudvikling og indsats for at begrænse sygefravær.
 • Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse får en koordineret, sammenhængende og gerne virksomhedsrettet indsats, der skal sikre, at de kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

 

Det er Byrådets mål for aktive borgere og fællesskaber at:

Foreningslivet:

 • Foreningsudvikling: I et tæt samarbejde mellem foreninger, organisationer og kommune skal der etableres fortløbende foreningsudviklingstilbud. Udvalgte foreninger udpeges og understøttes som fyrtårne. Frederikssund Kommune skal have fokus på en samlet og målrettet indsats for de frivillige foreninger. Foreningerne understøttes i deres aktiviteter økonomisk og via passende faciliteter med fokus på aktiviteter for børn og unge.
 • Frivillighed: De frivillige i foreningerne skal opleve, at det er nemt at være frivillig. De frivillige skal anerkendes. De frivillige ledere skal understøttes i deres ledelsesopgaver i foreningerne.
 • Formidling: Borgerne skal sikres let, digital adgang til information om foreningernes mange aktiviteter og tilbud.
 • Rådgivning og vejledning: Foreningerne understøttes med råd og vejledning.
 • Samarbejde: Der skal etableres konkrete samarbejder foreningerne imellem. Samarbejde mellem dagtilbud, skoler, klubber, kulturinstitutioner og foreninger skal styrkes og resultere i konkrete projekter og samarbejder. Samarbejde omkring børn og voksne med særlige behov skal fremmes.
 • Involvering: Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Kulturrådet og Idrætsrådet inddrages løbende i strategiske drøftelser om centrale emner som: foreningernes muligheder, børn og unge, voksne og ældre, handicapområdet, borgernes sundhed, aktiviteter og faciliteter. Den enkelte forening involveres i konkrete drøftelser om dens vilkår og rammer.

Selvorganisering:

 • Eksperimenter: Faciliteter stilles til rådighed for selvorganiserede aktiviteter. Betingelserne herfor, f.eks. betaling, fastlægges. Der eksperimenteres med forskellige former for understøttelse i forhold til aktiviteter.
 • Synlighed og information: Det skal være let for borgerne at få overblik over faciliteter, attraktioner og aktiviteter såvel udendørs som indendørs, byrum, naturområder, stier og veje.
 • Kommunikation og netværk: Der skal skabes muligheder for nem kommunikation mellem selvorganiserede, hvor man kan udveksle informationer om og udvikle fælles aktiviteter.

Talentudvikling:

 • Definition: Der skal sammen med Frederikssund Idrætsråd, Kulturrådet og Frederikssund Musikskole udarbejdes en lokal definition og beskrivelse af talent og elite indenfor idræt og musik. Opgørelse over potentielle talenter – enkeltpersoner og hold. Opgørelsen udarbejdes i samråd med Frederikssund Idrætsråd, Kulturrådet, Frederikssund Musikskole og foreninger.
 • Talentudviklingsområder: På baggrund af definitionen og opgørelsen over talenter fastlægges udvalgte talentudviklingsområder.
 • Talentudviklingsprogrammer: For de udvalgte områder og i samarbejde med interessenter indenfor området udarbejdes og iværksættes mindst ét talentudviklingsprogram og der igangsættes proces for yderligere talentudviklingsprogrammer.

Kommunikation:

I kommunikationspolitikken er opstillet følgende målsætninger. Vi arbejder for at:

 • Stille brugbar information til rådighed for borgere og virksomheder.
 • Gøre det let for borgerne og virksomhederne at blive hørt.
 • Give alle borgere god service og professionel betjening.
 • Motivere borgerne til at deltage i den lokale debat.
 • Profilere og synliggøre Frederikssund Kommunes aktiviteter.

 

Det er Byrådets mål for et sundt liv at:

Bevægelse:

 • Borgerne har let adgang til natur, byrum og faciliteter, som inspirerer til samvær, leg og bevægelse.
 • Flere borgere er fysisk aktive med særligt fokus på børn og unge.

Rygning:

 • Andelen af rygere skal mindskes med fokus på grupper med særlig høj andel af rygere.
 • Antallet af nye rygere skal reduceres.

Trivsel:

 • Flere børn og unge oplever, at de har gode venner og vurderer, at deres selvværd er godt.
 • Flere borgere trives.

Mad og måltider:

 • Der i kommunens institutioner og tilbud er fokus på sund mad- og måltidskultur.
 • Flere borgere har sunde mad- og måltidsvaner.

Alkohol:

 • Andelen af voksne, som drikker over Sundhedsstyrelsens anbefalinger for alkohol, reduceres.
 • Alkoholkulturen blandt unge skal ændres, så rusdrikkeri reduceres, og alkoholdebuten udskydes.