Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Hovedstruktur : Vision : DEN NATURLIGE FORBINDELSE : Mål

Det er Byrådets mål for natur at:

 • Værdierne i naturen, kulturarven og landskabet skal beskyttes og vedligeholdes, da de er store aktiver for kommunen.
 • Det enkelte biotop, naturområde mv. beskyttes enkeltvis, men at der lægges særlig vægt på at beskytte helheder og de større, sammenhængende naturområder.
 • Bevare og forbedre områder, hvor der er eller kan skabes levesteder og spredningsmuligheder for det vilde plante- og dyreliv og at sikre, at kommunens fortsatte udvikling sker under hensyntagen til beskyttelse og fremme af det naturlige dyre- og plantelivs udviklingsmuligheder.
 • Der skal gøres en indsats for at beskytte naturressourcerne, herunder grundvandet.
 • Landskabet skal aktiveres i den måde der byudvikles på – naturen skal ind i byen og borgerne skal kunne komme ud i naturen.
 • Forskellen på by og land skal fastholdes, og overgangen mellem by og land skal skabes i harmoni med lokale kvaliteter.

Det er Byrådets mål for oplevelser at:

 • Arbejde for at øge antallet af oplevelsespakker i naturen, ligesom vi vil synliggøre de mange muligheder, der er i naturen.
 • Udbrede kendskabet til vores fysiske seværdigheder endnu mere og samtidig sikre en øget synlighed på de mange begivenheder, der foregår i vores kommune.
 • Arbejde for, at vi står endnu stærkere som udflugtsmål.

Byens rum:

 • Udvikling af byrum: Kulturinstitutioner og aktiviteter skal være med til at aktivere byrum som mødesteder og give liv.
 • Aktive mødesteder i naturen: Der etableres faciliteter, der gør udvalgte områder til mødesteder i naturen med mulighed for mangeartede aktiviteter som f.eks. sejl- og vandsport, fitness, gang, løb og cykling.
 • Involvering: Borgere, erhvervsliv, foreningsliv, kulturinstitutioner og andre interessenter involveres tidligt i processen, når nye byrum og faciliteter skal etableres. De skal være aktive medspillere og initiativtagere i forhold til udvikling af nye byrum og aktiviteter.
 • Infrastruktur: Det skal være muligt at komme til aktiviteter på tværs af kommunen. Borgerne har mulighed for at bevæge sig trygt mellem bopæl og aktivitetssteder ad stisystemer eller veje.
 • Kunst og kulturarv: Fortidsminder, attraktioner, kulturarv og kunst i det offentlige rum skal synliggøres og formidles.
 • Eksperimenter: Eksperimenter med indretning af byrum og tilhørende aktiviteter skal afprøves. Der kan arbejdes med midlertidig udnyttelse af områder for at afprøve de faktiske behov før det permanente skabes.

Faciliteter:

 • Brugertilfredshed: Brugerne oplever sig hørt og ansvarliggjort i forhold til den daglige anvendelse af faciliteterne. Brugerne oplever sig inddraget i planlægning, udvikling og etablering af faciliteter.
 • Nærhed: Et rigt og varieret udbud af faciliteter i lokalområderne særligt i forhold til aktiviteter for børn og unge.
 • Ambitiøse og nytænkende faciliteter: Ved nyetablering og renovering af faciliteter skal muligheden for mere ambitiøse og fleksible faciliteter afprøves og efterstræbes.
 • Synlighed og tilgængelighed: Der skal være nem adgang til information om faciliteterne og deres muligheder. Der skal være nem adgang til overblik over faciliteternes udnyttelse med muligheder for booking af ikke-anvendt tid. Faciliteterne er som udgangspunkt tilgængelige for foreninger, selvorganiserede og borgere i kommunen.

Det er Byrådets mål for byudvikling at:

 • Lokaliseringen af byfunktioner skal understøtte mulighederne for betjening med kollektiv trafik og minimere konflikterne mellem miljøbelastende byfunktioner og følsom anvendelse.
 • Der gives gode muligheder for byomdannelse af nedslidte byområder og at inddragelse af nye byzonearealer til boliger sker i en takt som er hensigtsmæssig i forhold til kommunens økonomi.
 • Grundvandsinteresserne tilgodeses i byudviklingen.
 • Lokale kvaliteter, landskab og grønne strukturer tænkes ind i udviklingen af nye byområder.

Det er Byrådets mål for klima at:

 • Der skal udarbejdes en beredskabsplan rettet særskilt mod oversvømmelser, både fra højvande og skybrud.
 • Indsatsen overfor klimaforandringerne skal prioriteres. Der, hvor der er de største ejendomsværdier, er der også de største potentielle tab. Her vil det være oplagt at fokusere på at private og offentlige aktører sætter ind, hver på deres ansvarsområder og med deres midler.
 • Ved lokalplanlægning skal der ved disponering af lokalplanområdets areal tages hensyn til vandets strømningsveje og oversvømmelsesrisici fra både skybrud, havvandsstigninger, vandløb og stigning i grundvandsspejl. Det skal vurderes, om der skal stilles særlige krav i lavtliggende arealer og strømningsveje, eksempelvis til bygningers sokkelkote, mulighed for kælder eller om lavtliggende arealer og væsentlige strømningsveje helt skal friholdes for bebyggelse.
 • Andre kommunale planer, såsom vandforsyningsplaner og trafikplaner, skal udarbejdes under hensyntagen til klimasikring. Det kan f.eks. være sikring af vandboringer, pumpestationer, kontrolanlæg, strømforsyning og trafikanlæg mod kraftig nedbør og højvande.
 • Andre beredskabsplaner, f.eks. på vandværker, hospitaler, institutioner og stationer, bør udarbejdes under hensyntagen til klimasikring.
 • Nye infrastrukturanlæg, såsom større vejanlæg, skal udformes så de kan håndtere fremtidens skybrud. I den forbindelse skal det vurderes om vejene med fordel kan dimensioneres til at håndtere overfladevand fra omkringliggende arealer også, dvs. ikke kun fra vejene selv (såkaldte skybrudsveje).
 • På sigt skal kloaksystemet og overfladevandsafledning udformes, så der ved skybrud kun står mere end 10 cm vand på terræn på steder, hvor det ikke medfører skader på ejendomme eller kritiskinfrastruktur.
 • Når der vælges løsninger på oversvømmelsesproblemer, skal der indtænkes andre fagområder og interesser, såsom kultur, natur og fritid. På den måde kan opnås synergieffekter.
 • Det skal vurderes om store digeløsninger giver den mest optimale sikring mod stigende havvandstande. Hvis det er fordelagtigt at arbejde med løsninger, som dækker flere kommuner på en gang er det naturligt at staten står for opgaven – gerne i et samarbejde med de berørte kommuner.
   

Det er Byrådets mål for bæredygtighed at:

 • Sikre en udvikling, der skaber de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i fremtiden.
 • Der skal satses på vedvarende energikilder og vedvarende energi skal udgøre en betydelig del af kommunens elforbrug.
 • Inddrage det grønne element, landskabet og naturen i planlægningen af nye byområder for at sikre kvalitet og identitet, men også at fremme en sund livsførelse og biodiversitet og samtidig give mulighed for øget nedsivning af overfladevand.
 • Det nye erhvervsområde i Vinge skal have en grøn og bæredygtig profil med mulighed for opstilling af vindmøller.
 • Borgere og virk­somheder håndterer affald som en værdifuld ressource. Med tiden forsvinder begrebet affald, og det er blevet selvfølgeligt at tænke: Affald = ressourcer.

Det er Byrådets mål for Vinge at:

 • Der arbejdes målrettet på realiseringen af Vinge.
 • Verdens bedste aktører indenfor bæredygtighed og Smart City tester, demonstrerer og udstiller de nyeste tekniske løsninger i Vinge.
 • Vinge tiltrækker videnstunge virksomheder.
 • Tæthed, variation og gode forbindelser til de naturlige kvaliteter i området prioriteres højt. Tekniske og rekreative anlæg skal så vidt muligt integreres i områdets naturlige eller bymæssige udtryk, som bidrag til at skabe en attraktiv og levende by.
 • Der etableres et Living lab i Vinge – f.eks omkring bæredygtige energiløsninger.

Det er Byrådets mål for bosætning at:

 • Frederikssund by og Vinges rolle som konkurrencedygtigt regionalt center skal styrkes. Det er her væksten især vil foregå.
 • Slangerup, Jægerspris og Skibby skal videreudvikles som attraktive bosætningsbyer med forskellige erhvervsudviklingsmuligheder.
 • Landsbyerne skal have mulighed for at tilpasse sig nutidige behov og tendenser samtidig med, at der værnes om landsbyernes særlige kvaliteter.
 • Boligudbygningen skal suppleres af omdannelse og fortætning inden for de eksisterende byer.
 • Naturen og landskabet skal indtænkes i udviklingen af nye boligområder og der skal opfordres til en nytænkning af boligbyggeriet, især bæredygtigt byggeri.
 • Boligudbygningen skal ske i balance med kommunens økonomi.

Det er Byrådets mål for infrastruktur af:

 • Det regionale vejnet og den kollektive trafik udbygges efter behov i takt med byudviklingen i Frederikssundsfingeren, således at Frederikssunds rolle som regionalt center og trafikknudepunkt sikres. Det er et særskilt mål, at Frederikssundsmotorvejen etableres hurtigst muligt.
 • Tilgodese befolkningens og erhvervslivets behov for transport, herunder en god kollektiv trafik.
 • Udvikle et sammenhængende cykelstinet i høj kvalitet.
 • Der realiseres et sammenhængende rekreativt stinet i kommunen med gode forbindelser til rekreative stinet i nabokommunerne.
   

Det er Byrådets mål for Smart City at: 

 • Inden 2020 er der høj hastighed til internet overalt i kommunen.
 • Etablere city wifi eller hot spots i vores bysamfund, som kan tilgås af borgere og turister.
 • Skabe en bæredygtig by: Smart City satsningen skal understøtte bæredygtigheds- og klimastrategier samt den videre udvikling af Frederikssund kommuneplan.
 • Skabe et innovativt Frederikssund: Skal bidrage til nye produkter, by- og boligformer og serviceløsninger, der giver lokal beskæftigelse og konkurrencefordele for erhvervslivet.
 • Skabe et interaktivt Frederikssund: Smart City skal aktivt involvere borgerne som medskabere i projekter og løsninger.
   

Det er Byrådets mål for tilgængelighed at:

 • Udvikle fremkommeligheden, sikkerheden og trygheden på det kommunale vejnet.
 • Styrke gang- og cykeltrafiks andel af den samlede transport og dermed gøre flere borgere fysisk aktive, herunder flere børn selvtransporterende.
 • De rekreative stier skal give gode muligheder for oplevelser af f.eks. landskaber og natur til fods og på cykel og så vidt muligt forløbe i fredelige grønne omgivelser.
 • Der i tilknytning til de større bysamfund sikres gode muligheder for dagligdagens rekreation, motion og bevægelse.
 • Vi vil målrette tiltag, der sikrer elevernes tryghed og sikkerhed.
 • Fodgængere skal kunne komme rundt i byerne på sammenhængende ruter med rimelig komfort og tilstrækkelige krydsningsmuligheder. Der skal i forbindelse med nye anlæg samt renoveringsprojekter sikres en god tilgængelighed for handicappede og gangbesværede.
 • Stinettet skal være sikkert, trygt og fremkommeligt med god komfort (i god stand) og med god sammenhæng.
 • Pendlere skal gives bedre mulighed for at vælge cykel eller gang som dagligt transportmiddel eventuelt i kombination med kollektiv transport.