Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Hovedstruktur : Vision : DEN LÆRERIGE FORBINDELSE : Vision

Stærkt uddannelsescentrum
Alle skal have en uddannelse. Det er den direkte forbindelse til et trygt liv.  Vi har et vedvarende fokus på de lærerige forbindelser, der understøtter udvikling og livslang læring. Uddannelse kvalificerer til et arbejdsmarked, der er i stadig udvikling. 

Vores stærke uddannelsesfokus kommer både den enkelte, og kommunens virksomheder til gavn. Det sikrer højere livskvalitet hos den enkelte, og er en god langsigtet investering for samfundet.

Vi tilbyder et dynamisk uddannelsesmiljø både for unge uddannelsessøgende og for den eksisterende arbejdsstyrke. Det er til gavn for både de borgere, der bor her og dem, der flytter hertil. De skal mødes af gode daginstitutioner og skoler.

Højt fagligt niveau og høj trivsel i daginstitutioner og skoler
Høj trivsel hos vores børn og unge er forudsætningen for gode faglige resultater, og for at de lykkedes i livet. Derfor prioriterer vi trivsel højt. Alle vores børn og unge skal udfordres fagligt, socialt og kulturelt, så deres potentiale udfoldes bedst muligt. Vores elever tilbydes udfordrende og varierede læringsmiljøer, hvor læring i fællesskabet er grundstenen for deres udvikling gennem hele deres opvækst. 

Virkeligheden skal ind i skolen, og skolen skal ud i virkeligheden
Med initiativer som Åben Skole skaber vi nye rammer og betingelser for, hvordan virksomheder, foreninger, kulturliv mv. inddrages i den normale undervisning i grundskolen og i kvalificeringen af de unges valg af ungdomsuddannelse.

Vores grundskoler indgår i et struktureret samarbejde med det lokale erhvervsliv for at styrke den faglige kvalitet af erhvervspraktikforløb og for at bidrage til at kvalificerede elevernes uddannelsesvalg efter grundskolen og styrke virksomhedernes langsigtede rekruttering.

Flere skal tage en erhvervsuddannelse
Andelen af unge, der tager en erhvervsuddannelse, er lidt over landsgennemsnittet i Frederikssund. Alligevel skal flere unge tilskyndes til at tage en erhvervsuddannelse. Det skal en række nye initiativer hjælpe godt på vej.

Vi har et stærkt uddannelsesmiljø på Campus, der udover en række uddannelsesinstitutioner også huser kommunens Ungekontakt. Campus udvides de kommende år, så endnu flere – voksne som unge - kan tage en erhvervsuddannelse i Frederikssund. Vi har desuden indgået partnerskaber, der styrker det tværgående samarbejde ml. erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommune, og som også trækker på andre partnerskaber i regionen.

Skolen er til for alle
I den kommende tid styrker vi vores grundskoler, så endnu flere elever får gavn af den almene undervisning i vores grundskoler. Vi intensiverer arbejdet for, at børn der har brug for støtte – og deres forældre - hjælpes godt på vej i deres omgivelser og i mødet med kommunen. Borgerne mødes med en professionel tilgang med fokus på behov og mål.