Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Home : Baggrund

Hvad er en kommuneplan?
Kommuneplanen er Byrådets samlede plan for udviklingen i Frederikssund Kommune de næste 12 år. Kommuneplanen er den oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen. Planen omfatter hele kommunens geografiske areal.


Kommuneplanlægningen er en løbende proces
I en dynamisk kommune er der løbende behov for at revurdere kommuneplanlægningen. Byrådet skal efter Planloven vedtage en ny planstrategi inden for de første to år af hver 4-årig valgperiode. I planstrategien skal Byrådet tage stilling til om Kommuneplanen skal revideres og i givet fald hvordan. Næste planstrategi skal således vedtages af Byrådet allerede i 2015. Derudover må der forventes løbende at opstå behov for f.eks. mindre ændringer af rammerne for lokalplanlægningen for at tilgodese gode projekter, som Byrådet ønsker at fremme. Dette vil ske gennem kommuneplantillæg.

Baggrund
Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune afløser den tidligere Kommuneplan 2009 – 2021 samt de senere vedtagne kommuneplantillæg. Kommuneplanen er udarbejdet i
henhold til Plan- og Agenda 21-strategi 2011 for Frederikssund Kommune, som var til offentlig debat fra juli til september 2011 og som blev vedtaget af Byrådet den 30. november 2011. Plan- og Agenda 21-strategiens mål og visioner er overført til Kommuneplanen, som angiver, hvordan målene udmøntes i arealudlæg, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen.


Planens retsvirkning
Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for den enkelte borger, men Byrådet er forpligtet til at arbejde for, at planen realiseres. Hovedstruktur, retningslinjer og rammer er
bindende for Byrådets planlægning. Planloven giver Byrådet visse beføjelser til at administrere på grundlag af planen – herunder mulighed for at nedlægge forbud mod udstykning og
bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne i rammedelen (Planlovens § 12 stk. 2) og forbud med bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (Planlovens § 12, stk. 3.)

I menuen under baggrund finder du baggrundsmateriale i form af analyser, rapporter mv. som understøtter planens indhold.